עמוד:210

5 ( 0 , 16 . 25 ) 4 אין ה . 1 הזזה של 3 יחידות שמאלה ו25– יחידות למעלה 2 קדקוד 5 ( 0 , 34 ) 4 x = -3 3 ( -3 , 25 ) אין ו . 1 הזזה של יחידה אחת ימינה ו4– יחידות למטה 2 קדקוד ( 39 ( -1 , 0 ) ( 3 , 0 ) 5 ( 0 , -3 ) 4 x = 1 3 ( 1 , -4 ) א . h ( x ) = ( x + 6 ) , g ( x ) = ( x + 6 ) - 7 ב . h ( x ) = ( x - 8 ) , g ( x ) = ( x - 8 ) - 20 ג . h ( x ) = ( x + 3 ) , g ( x ) = ( x + 3 ) + 5 ד . ( 40 h ( x ) = ( x - 2 ) , g ( x ) = ( x - 2 ) + 5 א . f ( x ) = ( x + 3 ) + 4 1 3 x = -3 2 קדקוד 5 ( 0 , 13 ) 4 ( -3 , 4 ) אין ב . 3 x = 3 2 f ( x ) = ( x - 3 ) - 4 1 קדקוד ( 1 , 0 ) ( 5 , 0 ) 5 ( 0 , 5 ) 4 ( 3 , -4 ) ג . 3 x = -3 2 f ( x ) = ( x + 3 ) - 4 1 קדקוד ( -5 , 0 ) ( -1 , 0 ) 5 ( 0 , 5 ) 4 ( -3 , -4 ) ד . 3 x = 3 2 f ( x ) = ( x - 3 ) + 4 1 קדקוד 5 ( 0 , 13 ) 4 ( 3 , 4 ) אין ( 41 א . ( 0 , 3 ) 3 ( 1 , 0 ) ( 3 , 0 ) 2 f ( x ) = ( x - 2 ) - 1 1 ב . ( 0 , 3 ) 3 ( -1 , 0 ) ( -3 , 0 ) 2 f ( x ) = ( x + 2 ) - 1 1 ג . 2 f ( x ) = ( x + 2 ) + 1 1 אין ( 0 , 5 ) 3 ד . 2 f ( x ) = ( x - 2 ) + 1 1 אין ( 0 , 5 ) 3 ( 42 א . x = 0 או x = -2 ב . x ? -2 או x ? 0 ג . אין פתרונות ד . כל x ה . x = -1 ו . x ? -1 ז . -10 < x < 0 ח . אין פתרון ( 43 התוצאה לא תשתנה ( 45 א . לא ב . k ( x ) = ( x + 5 )( x - 5 ) ג . עבור ( 46 c < 0 א . לא ב . ( 47 y ( x ) = ( x + a )( x - a ) א . 4 ב . 6 . 75 ג . ( 50 56 א . x = 0 ד . c = 3 ה . ( 0 , -234 ) ו . 1 ( 51 f ( x ) = x + 30 , f ( x ) = x + 15 , f ( x ) = x + 10 א . הזזה למטה ביחידה אחת ב . הזזה למעלה ביחידה אחת ג . הזזה למעלה ב64– יחידות ד . הזזה למטה ב64– יחידות ה . הזזה ביחידה אחת ימינה ו . הזזה ביחידה אחת שמאלה ז . הזזה ביחידה אחת שמאלה ו9– יחידות למטה ח . הזזה ביחידה אחת שמאלה ו9– יחידות למעלה ( 52 א . הזזה ב5– יחידות ימינה ו9– יחידות למטה ב . ( 2 , 0 ) , ( 8 , 0 ) ו . f ( x ) = ( x - 2 )( x - 8 ) ז . הפונקציה יורדת עבור x < 5 ועולה עבור x > 5 ח . הפונקציה שלילית עבור 2 < x < 8 וחיובית עבור x > 8 או x < 2 ט . כיון ש ( p , k )– הוא קדקוד הפרבולה ( 53 א . x = 2 או x = -2 ב . x = 5 או x = -5 ג . אין פתרון ד . x = 7 או x = -7 ה . x = 49 ו . אין פתרון ז x = 0 . 7 . או x = -0 . 7 ח . x = 57 או x = 41 ט . x = 49 י . x = -49 יא . x = 59 או x = 39 יב . אין פתרון יג . x = -1 או x = 1 יד . x = -5 או x = 5 טו . x = 7 או x = -7 טז . x = 7 או ( 54 x = -7 א . כל x ב . x ? 0 ג . x = 0 ד . x = 0 ה . כל x ו . x ? -5 ז . -10 < x < 0 ח . אין פתרון g ( x ) = ( x + 2 ) ( 3 ) k ( x ) = ( x - 2 ) + 1 ( 2 ) j ( x ) = 2 - x ( 1 ) ( 55 ב . ביטויים של פונקציה ריבועית ( עמ' ( 39-22 ( 4 א . 0 ב . 0 ג . -2 , 2 ד . אין פתרון ה . אין פתרון ו . -3 , 3 ז . 0 ח . 0 ט . -1 , 1 י . אין פתרון יא . אין פתרון 1 1 יב . f ( x ) ( 8 - , גרף g ( x ) , 1 גרף h ( x ) , 3 גרף m ( x ) , 4 גרף f ( x ) ( 13 2 גרף g ( x ) , 1 גרף h ( x ) , 2 גרף 3 3 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר