עמוד:20

משימות לסיכום 50 א . מהו ציר הסימטרייה של פונקציה מהצורה c ) f ( x ) = x + c מספר כלשהו ?( ב . תארו מספר רב ככל האפשר של מאפייני הפונקציה . h ( x ) = x + 7 ג . תארו מספר רב ככל האפשר של מאפייני הפונקציה . h ( x ) = x - 4 . 5 ד . קדקוד הפונקציה מהצורה f ( x ) = x + c נמצא בנקודה . ( 0 , 3 ) מהו הערך של ? c ה . באיזו נקודה נמצא קדקוד הפונקציה ? f ( x ) = x - 234 ו . עבור כל הערכים של x ערכי הפונקציה מהצורה f ( x ) = x + c גדולים מ . 8– כתבו שלוש דוגמאות של פונקציות מתאימות . 51 בכל סעיף נתונה פונקציה שהגרף שלה מתקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה 1 . f ( x ) = x קבעו בכמה יחידות ובאיזה כיוון יש להזיז את גרף הפונקציה f ( x ) כך שיתקבל גרף הפונקציה הנתונה . 2 סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה הנתונה . 3 כתבו מאפיינים רבים ככל האפשר של גרף הפונקציה . ( התייחסו למושגים : תחום עלייה ותחום ירידה , תחום חיוביות ותחום שליליות , נקודות אפס , נקודת חיתוך עם ציר , Y ציר סימטרייה , קדקוד , מינימום או מקסימום . ( | g ( x ) = x - 1 א | g ( x ) = x + 1 ב | g ( x ) = 64 + x 2 ג | g ( x ) = x - 64 ד | g ( x ) = ( x - 1 ) 2 ה | g ( x ) = ( x + 1 ) 2 ו | g ( x ) = ( x + 1 ) - 9 ז | g ( x ) = ( x + 1 ) + 9 ח 52 נתונה הפרבולה . f ( x ) = ( x - 5 ) - 9 א . תארו כיצד הפרבולה הנתונה מתקבלת מהפרבולה . f ( x ) = x ב . מצאו את נקודות האפס של הפרבולה . סמנו אותן באותיות A , B על ציר . x ג . סמנו על ציר X את הנקודה שבה ציר הסימטרייה של הפרבולה חותך את ציר . X ד . מצאו עוד זוג נקודות על הפרבולה שהן סימטריות לגבי ציר הסימטרייה . ה . סרטטו סקיצה של הפרבולה . ו . כתבו את הביטוי של הפונקציה בצורת מכפלה . ז . כתבו מהם תחום העלייה ותחום הירידה של הפונקציה . ח . כתבו מהם תחום החיוביות ותחום השליליות של הפונקציה . ט . מדוע לצורת הביטוי ( x - p ) + k לעתים קוראים צורה קדקודית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר