עמוד:25

על "השופטים הקטנים" * ש' סקולסקי , "השופטים הקטנים , " בית מקרא , , 13 תשכ"ח , עמ' . 99-75 על פרשת יפתח ועל בת יפתח * ד' לייבל , "על ייחודם הלשוני של בני אפרים , '' מולד , , 204-203 תשכ '' ו , עמ' . 340-335 על עלילות שמשון * י' אמית , '' ויהי איש אחד ... ושמו - ... וריאציה של עריכה ומגמותיה , " בית מקרא , קב , תשמ '' ה , עמ' . 399-388 על שירת דבורה * מ' ויינפלד , "מן השמים נלחמו - התערבות גופים שמימיים בקרב עם האויב בישראל ובמזרח הקדמון , " בתוך : ארץ ישראל , יד , תשל"ה , עמ' * . 30-23 ח' רבין , "שירת דבורה כמסמך תרבותי , " בתוך : עיונים בספר שופטים , ירושלים , תשכ"ו , עמ' . 130-108 על פרשת גדעון * ב"צ דינור , "פרשת גדעון , " בתוך : עיונים בספר שופטים , ירושלים , תשכ"ו , עמ' * . 283-281 י' דישון , "גדעון וראשית המלוכה , " בתוך . י תרביץ , מא , תשל '' ב , עמ' * . 268-255 א' מלמט , "מלחמת גדעון במדין , " בתוך י' ליוור ( עורך , ( היסטוריה צבאית של ארץ ישראל בימי המקרא , תל אביב , תשכ '' ד , עמ' . 123-110 על מלכות אבימלן ומשל יותם * ש' אברמסקי , "הנהגת אבימלך - המלך , השר והמושל , " ספר שלום סיון , ירושלים , תש"ם , עמ' * . 176-163 מ' הרן , "פרקי שכם , " ציון , לח , תשל '' ג , עמ' * . 38-1 נ' נאמן , "מגדל שכם ובית אל ברית , " ציון , נא , תשמ"ו , עמ' * . 280-259 א' סימון , "משל יותם - המשל ושברו ומסגרתם הספרותית , " תרביץ , לד , תשכ"ה , עמ' * . 34-1 ח' רביב , "הממשל בשכם בתקופת אל-עמרנה ובימי אבימלך , " ידיעות , כז , תשכ"ג , עמ' . 275-270

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר