עמוד:309

isValidEmail ()&& return ( isValidId ()&& { function isValid () } { } isTel () ); isUpperAndLowerCase () && isDigitsAndLetters () && isValidEmailOneAlert ()&& < tr > < table > < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body dir = "rtl" > שם משתמש : < tr > < td >< input type = "text" id = "txtUserName" /> < th align = "right" > מספר זהות < td >< input type = "text" id = "txtId" /> < th align = "right" > :. < tr > סיסמה < tr > < td >< input type = "password" id = "pwd " /> < th align = "right" > : אימות סיסמה < tr > < td >< input type = "password" id = "pwdConfirm" /> < th align = "right" > :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר