עמוד:232

להלן קוד הפעולה InsertUser המקבלת כפרמטרים את שם המשתמש , את שמו הפרטי , את שם משפחתו ואת הסיסמה , ומוסיפה אותו למסד הנתונים : ( ' { 0 } ' , ' { 1 } ' , ' { 2 } ' , ' { 3 } ' ) " , userName , password , firstName , lastName ); sql = string . Format ( "INSERT INTO tblUsers ( uName , uPwd , uFirst , uLast ) VALUES { public int InsertUser ( string userName , string password , string firstName , string lastName ) } return InsertUpdateDelete ( sql ); להלן קוד האירוע . Page–Load אירוע זה ישמור את נתוני הטופס , יזמן את הפעולה הבודקת אם שם המשתמש תפוס , ואם לא – יזמן את הפעולה המוסיפה משתמש למסד הנתונים : { protected void Page–Load ( object sender , EventArgs e ) שמירת הנתונים מתוך הטופס string firstName = Request . Form ] "firstName" [; string password = Request . Form ] "password" [; string userName = Request . Form ] "userName" [; // } InsertUser ( userName , password , firstName , lastName ); else Response . Redirect ( "RegistrationFail . aspx" ); if ( IsUserNameUsed ( userName )) string lastName = Request . Form ] "lastName" [; דוגמה מסכמת לעדכון מסד הנתונים בשיטה המקושרת לאתר שבנינו בסעיף הקודם ( דוגמה מסכמת בשיטה הלא-מקושרת ) נוסיף דף עבור השיטה המקושרת למסד הנתונים . דף זה יציג את הטבלה כולה ושלושה כפתורים – להוספה , לעדכון ולמחיקה של המשתמש בילבו בגיס , שמחקנו כבר בדוגמה הקודמת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר