עמוד:215

foreach ( DataRow row in ds . Tables ] 0 [ . Rows ) < td > Last Name < td > Address < td > Birth Year " ; allStr += " < tr >< td > user ID < td > User Name < td > First Name string allStr = " < table > " ; { public void PrintDataSet ( DataSet ds ) } לכל משתמש מודפסים ערכי השדות שלו allStr += " < td > " + row ] "userName" [ . ToString () + " " ; allStr += " < td > " + row ] "userID" [ . ToString () + " " ; allStr += " < tr > " ; // Response . Write ( allStr ); allStr += " " ; } allStr += " " ; allStr += " < td > " + row ] "birthYear" [ . ToString () + " " ; allStr += " < td >" + row ] "address" [ . ToString () + " " ; allStr += " < td >" + row ] "lastName" [ . ToString () + " " ; allStr += " < td > " + row ] "firstName" [ . ToString () + " " ; { פעולה המדפיסה בטבלה את כל המשתמשים השמורים ב { public void ListOfUsers () // DataSet- הגדרת השאילתה string sqlAllUsers = "SELECT userID , userName , firstName , lastName , address , // birthYear FROM tblUsers" ; יצירת ds = GetDataSet ( sqlAllUsers ); // DataSet הדפסת המשתמשים } } PrintDataSet ( ds ); //

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר