עמוד:210

שגוי DataRow dr = new DataRow (); // !! הוראה זו לא תעבור את שלב ההידור שכן יצירת שורה חדשה דורשת , בין היתר , להגדיר את השדות כך שיהיו זהים לשדות שבטבלה . לפיכך , רק הטבלה יכולה להקצות שורה . ג . מחיקת רשומות מהטבלה מחיקת רשומה מהטבלה נעשית על-ידי איתור הרשומה שנועדה למחיקה ועל-ידי הפעולה Delete הפועלת על הרשומה שנרצה למחוק . לדוגמה , כתוצאה מביצוע הפעולה : ds . Tables ] 0 [ . Rows ] 3 [ . Delete (); תסומן כמחוקה הרשומה הרביעית ( שמספרה הסידורי ( 3 שבטבלה הראשונה ( שמספרה הסידורי ( 0 בעצם מהטיפוס . DataSet אף-על-פי שהרשומה לא נמחקה ממש , אם נציג עתה את המידע הנמצא בטבלה הראשונה , לא תוצג הרשומה שזה עתה סימנו כמחוקה , לא מה – DataSet- ועל אחת כמה וכמה שלא ממסד הנתונים . המחיקה המוחלטת תיעשה רק בעת עדכון מסד הנתונים . ניתן , כמובן , גם לאתר את הרשומה למחיקה תוך כדי ביצוע שאילתת אחזור . נחפש את כל הרשומות בטבלה tblUsers שבהן שמו הפרטי של המשתמש הוא יהויכין . התשובה לשאילתה הזאת יכולה להכיל כמה רשומות , על כן נשמור את תוצאת השאילתה במערך של שורות : '"); יהויכין ' DataRow ][ arRows = ds . Tables ] "tblUsers" [ . Select ( "firstName = עתה נסמן את השורה הראשונה במערך התוצאה כשורה מחוקה : arRows ] 0 [ . Delete (); זכרו כי השורה לא נמחקה בפועל , אלא רק סומנה כשורה מחוקה . ד . עדכון מסד הנתונים כאמור , העדכונים בוצעו בשלב הקודם בעצם מהטיפוס DataSet בלבד . כדי לעדכן את טבלת הנתונים ( להוסיף , לשנות או למחוק נתונים ) נבצע את הפעולות שלהלן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר