עמוד:150

לפניכם דף HTML המציג טופס לקליטת שם משתמש וסיסמה : "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > < body dir = "rtl" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css " href = "Chap 3 . css " /> < title > Login Page < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > : הכנס פרטים < input type = "text" name = "userName" id = "userName" size = " 20 " style = "width : 200 px" /> < td style = "width : 200 px" > < tr > < table border = " 1 " style = "width : 300 px ; text-align : center" dir = "rtl" > < form id = "Login" action = "User . aspx " method = "post" > < h 1 > < th style = "width : 204 px" > שם משתמש < p style = "text-align : right ; width : 150 px ; font-size : 4 mm ; font-family : Arial" > איור 3-14 טופס לקליטת שם משתמש וסיסמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר