עמוד:142

בכניסה הראשונה לאתר יעודכן ערכו של המשתנה Session ] "user" [ ל ' אמת . ' ערכו של המשתנה מטיפוס Application יעודכן רק אם . Session ] "user" [ == false כדי למנוע ממשתמש לחזור לאחור ( הכפתור ( Back לדף SiteCounter . aspx ולהיספר מחדש , האתחול Session ] "user" [ = false יתבצע רק אם הSession- לא מוגדר . להלן השינוי הדרוש בקובץ : SiteC ounter . aspx אם עדיין לא הוגדר משתמש if ( Session ] "user" [ == null ) // אתחל משתמש שקרי Session ] "user" [ = false ; // ולהלן השינוי הדרוש בקובץ : SiteCounter Show . aspx if ( Session ]" user" [! = null && ( bool ) Session ] "user" [ == e false ) } } Session ] "user" [ = true ; Application ] "site Counter" [ = ( int ) Application ] "siteCounter" [ + 1 ; עדכון המונה נעשה רק עבור משתמש חדש . משתמש חדש הוא זה שעבורו התכונה "user " לא הוגדרה או שהיא מוגדרת וערכה ' שקר . ' שאלה למחשבה כיצד ייתכן שמשתמש ייכנס לאתר במצב שבו התכונה "user " אינה מוגדרת ? תשובה : בדפים שכתבנו הנחנו כי משתמש מפעיל תחילה דף SiteC ounter שבו נוצרים עצמי Session ולאחר מכן הוא מופנה לדף SiteCounterShow המשתמש בעצמי Session שנוצרו בדף הקודם כדי להציג את מספר המבקרים . ואולם כאשר משתמש נכנס ישירות לדף SiteCounterShow . aspx ולא נכנס לאתר דרך , SiteCounter . aspx לא מוגדר בעבורו . Session ] "user" [ כדי למנוע בעיה זו לא מספיק לבדוק אם , ( bool ) Session ] "user" [ == false אלא ראשית יש לבדוק שהוא מוגדר , כלומר אם . Session ] "user" [! = null לסיכום , נציג עתה את הדפים המעודכנים המונים את מספר המבקרים באתר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר