עמוד:140

< head runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > } Application ] "siteCounter" [ = ( int ) Application ] "siteCounter" [ + 1 ; { < div > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body dir = "rtl" > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Site Counter + Application ] "siteCounter" [); < % "מספר המבקרים באתר עד כה % > Response . Write ( " : כעת נריץ את הקובץ SiteCounter . aspx ונקבל את הדף הזה : כאשר ניכנס לאתר בפעם הראשונה נקבל את המסך הזה : איור 3-11 דף המאתחל מונה מבקרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר