עמוד:130

{ { bool IsValidName ( string name ) } return ( name ! = null && name ! = ""); { int CalculatePoints ( string name ) הניקוד חישוב int tempPoints ; // אחזור הניקוד המצטבר עד כה tempPoints = ( int ) Session ] "sum" [; // בדיקה אם שלושת המספרים זהים tempPoints += 2 ; else tempPoints += 10 ; if (( n 1 == n 2 ) && ( n 2 == n 3 )) // תוספת למי שהכניס את שמו } tempPoints += 2 ; { if ( IsValidName ( name )) // עדכון הניקוד המצטבר ושמירתו Session ] "sum" [ = tempPoints ; // -- > } return tempPoints ; החלק הבא הוא חל ' ק העיצוב < head > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > < form id = "form 1 " action = "Game 4 a . aspx" method = "get" runat = "server" > < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Game Activity 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר