עמוד:127

% > בקובץ bonus . aspx נוסיף שורת פקודה לשרת – להדפיס את שם המשתמש ואת הניקוד שקיבל : < script runat = "server" > "http : // www . w 3 . org / TR / xhtml 1 / DTD / xhtml 1-transitional . dtd" > src = "Images / baloons . jpg" /> < div dir = "rtl" > < form id = "form 1 " runat = "server" > < body > < link rel = "Stylesheet" type = "text / css" href = "Chap 3 . css" /> < title > Bonus < head id = "Head 1 " runat = "server" > < html xmlns = "http : // www . w 3 . org / 1999 / xhtml" > "מזל טוב < img alt = " מזל טוב < h 2 > " ); % > נקודות " + Session ] "points" [ + "זכית ב- < % Response . Write ( Session ] "userName" [ + "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר