עמוד:179

מתח מיוצב משתנה . 17 סרטטו את המעגל המתואר באיור . 16 . 8 . 18 הריצו את המעגל ומדדו את מתח המוצא כאשר התנגדות הפוטנציומטר , , Rp היא 50 ° / 0 מערכה המרבי . כתבו את מתח המוצא ואת מצב הפוטנציומטר , . Rp הגדירו את ההתנגדות של נגד העומס כ 2 £ 12- ובדקו אם מתח המוצא נשאר קבוע . כתבו את הערכים שמדדתם בדוח הניסוי . . 19 שנו את התנגדות העומס ל . 1 £ 12- צרו טבלה בת שתי עמודות י עמודה אחת תציג את התנגדות הפוטנציומטר מבוטאת באחוזים מההתנגדות המרבית והעמודה האחרת תציג את מתח המוצא . כתבו בטבלה את תוצאות המדידות שהתקבלו בסעיף . 20 . 18 הגדילו את התנגדות הפוטנציומטר כ 5 % - מערכה הקודם , ובצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף . 19 כתבו בטבלה את תוצאות המדידות . . 21 הגדילו את התנגדות הפוטנציומטר במדרגות של 5 % מהתנגדות הכוללת עבור התנגדויות נוספות , עד אשר התנגדות הפוטנציומטר תהיה 99 % מהתנגדותו המרבית , מדדו כתבו את תוצאות המדידות בטבלה . . 22 העתיקו את הטבלה לגיליון האלקטרוני . סרטטו , באמצעות הגיליון האלקטרוני , גרף המתאר את מתח המוצא כפונקציה של מצב הפוטנציומטר . העתיקו את הגרף לדוח הניסוי . הסבירו את התנהגות הגרף . איור 16 . 8 מתח מיוצב משתנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר