עמוד:73

4 הזמנה לחקר : מדוע חטאיו של אחאב כה חמורים ? בפס' 31 ובפס' 33 כתוב שאחאב חטא יותר ממלכי ישראל שהיו לפניו - בין השאר יותר מירובעם , המלך הראשון של ממלכת ישראל . במה היו חטאיו של אחאב חמורים יותר ? תחילה נקרא את החוקים בתורה , מתוך עשרת הדברות - ספר שמות , פרק כ : " לא יהיה לך אלהים אחרים על פני " : ( שמות כ , פס' ( 3 כלומר , אסור להאמין באל אחר , שאינו ה . ' " לא תעשה לך פסל וכל תמונה " [ ... ] ( שמות כ , פס' ( 4 כלומר , אסור לעשות לה' פסל או תמונה מוחשיים . האמונה בה' היא אמונה בישות מופשטת , ללא צורה וחומר . א . איזה משני האיסורים חמור יותר , לדעתכם ? מדוע ? ב . נחזור לספר מלכים ונקרא על חטאו של ירובעם : [ ... ]" ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם [ ... ] הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים " : ( מלכים א יב , פס' ( 28 איזה אל עבד ירובעם ? באיזה אופן ? ג . בין שני האיסורים שהבאנו מתוך עשרת הדברות , על איזה איסור עבר ירובעם ? ד . נקרא על חטאו של אחאב : [ ... ]" וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו : ויקם מזבח לבעל [ ... ] ויעש אחאב את האשרה " [ ... ] ( מלכים א טז , פס' ( 32-30 אילו אלים עבד אחאב ? ה . בין שני האיסורים שהבאנו מתוך עשרת הדברות , על איזה איסור עבר אחאב ? ו . השוואה : לפי עשרת הדברות , מי מהמלכים חטא בחטא חמור יותר ? מדוע חטא זה חמור יותר ? ז . סיכום ומסקנה : אם כך , מדוע נאמר על אחאב שהוא חטא יותר מהמלכים שהיו לפניו ? במה ? תגיד , אתה חושב שכדאי לי לעשות סדר בעזרת טבלה ? אפשר ... איך ? הנה , ככה : לא חשבתי שיכול להיות מלך חוטא יותר מירובעם ! הנה ! אחאב הוא מלך .. חוטא יותר מירובעם !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר