עמוד:50

עונשו של שלמה פס' 13-11 קראו פס' . 13-11 בפסוקים אלה שלמה מתבשר על עונשו - המלכות על ישראל תילקח ממנו ותינתן למישהו אחר : ( 11 ) " ויאמר ה' לשלמה יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך קרע אקרע את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך : ( 12 ) אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה : ( 13 ) רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי " : 3 לפי פס' - 11 מהו עונשו של שלמה ? רגע , רגע ! הרי בספר שמואל ב , ה' הבטיח לדוד הבטחה : " כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך [ ... ] וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם " : ( שמואל ב , פרק ז , פס' ( 14-13 4 א . הסבירו לפי הפסוקים מספר שמואל - מה הבטיח ה' לדוד ? ב . אם כך , קיימת סתירה בין ההבטחה של ה' לדוד לבין עונשו של שלמה . הסבירו מהי הסתירה . נחזור לספר מלכים . פס' 12 ו13- בפרק שלנו יעזרו לנו להתמודד עם הסתירה . 5 לפי פס' : 12 א . מתי יתממש העונש של שלמה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ב . בזכות מה יתממש העונש רק אז ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 6 לפי פס' : 13 א . איזו הקלה נוספת יש בעונשו של שלמה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ב . בזכות מה קיבל שלמה הקלה זאת בעונשו ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . נכון , זה כמו שמסופר בספר שמואל על כך ששמואל "קרע" את המלכות משאול . פעולת הקריעה הזאת מוכרת לי ... בקריאת הפסוקים , כדאי להיעזר בסימן האתנחתא ... פס' : 11 יען אשר - בגלל ש ,... מכיוון ש ... לעבדך - לעבד שלך , לאדם אחר ( במקרה זה מדובר על ירובעם , שמיד נכיר . ( פס' : 12 לא אעשנה - לא אעשה זאת . פס' : 13 רק - אבל . שמואל ב פרק ז פס' : 14-13 ימלאו ימיך - ימלאו שנות חייך , כלומר : יגיע זמנך למות . ושכבת את אבתיך - תיקבר בקבר המשפחתי שבו קבורים אבותיך . והקימתי את זרעך אחריך - אקים את המשך השושלת שלך . וכננתי - אקים . כסא ממלכתו - המלוכה שלו . עד עולם - לנצח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר