עמוד:49

רגע ! בפס' 2 כתוב : " מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם " : לפי פסוק זה , ה' אסר בעבר על בני ישראל להתחתן עם בני העמים השכנים . נשאלת השאלה : מתי ואיפה נקבע החוק המטיל את האיסור הזה על עם ישראל !? כדי להבין מדוע נקבע ששלמה חטא , צריך להכיר את החוקים ! במשימות הבאות נקרא בספר דברים כמה חוקים שיעזרו לנו להבין זאת . 2 הזמנה לחקר א . " כי יביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך [ ... ] ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך " : ( דברים ז , פס' ( 3-1 כתבו במילים שלכם - על מה אוסר החוק המובא בפסוקים אלה ? האם שלמה עבר על האיסור הזה ? בססו תשובתכם על ציטוט מתאים מפס' 10-1 בפרק ( מלכים א , יא . ( החוקים מתוך ספר דברים המובאים במשימות הבאות ( משימות ( 4-3 הם חוקים המיוחדים למלכים בישראל , והם נקראים " חוק המלך . " ב . " ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד " : ( דברים יז , פס' ( 17 כתבו במילים שלכם : מה אוסר על המלך החוק המובא בפסוק זה ? האם שלמה עבר על איסור זה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מפס' 10-1 בפרק ( מלכים א , יא . ( ג . [ ... ]" למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם " : ( דברים יז , פס' ( 19 כתבו במילים שלכם : למה מחויב המלך לפי החוק המובא בפסוק זה ? האם שלמה עמד במחויבות הזאת ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מפס' 10-1 בפרק ( מלכים א , יא . ( התנאי לכך שמלכות בית דוד תימשך היא ששלמה ילך בדרך הישר , כלומר יאמין בה' ויקיים את מצוותיו . אבל שלמה , בזקנתו , הפר את חוקי ה' - נשא נשים רבות , חלקן נוכריות , הרבה בכסף ובזהב , ועבד עבודה זרה . לדיון בכיתה החוק המקראי אוסר על נישואים עם נשים נוכריות , בגלל החשש שיסיטו את ישראל מעבודת ה' ויעבירו אותם לעבודה זרה . כיצד נישואים עם נשים נוכריות עלולים להוביל לסטייה מ"דרך הישר ? " ( היעזרו בפס' 8 , 7 , 2 במלכים א , פרק יא ) דברים פרק ז פס' : 3-1 ונשל גוים רבים מפניך ה' - הוציא מהארץ עמים רבים כדי לתת אותה לעם ישראל . דברים פרק יז פס' : 17 ולא יסור לבבו - ליבו לא ייטה לעבודה זרה , עבודה לאלים אחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר