עמוד:48

פרק יא - פרדה משלמה המלך ... בפרקים הקודמים קראנו על הצלחתו של שלמה המלך בכל התחומים : - בתוך ישראל - ביכולת השיפוט שלו , בבניית בית המקדש , וכמובן - בהבאת ארון ה' לבית המקדש . - מחוץ לישראל - בשליטה על עמים רבים ובהעשרת אוצר הממלכה ( באמצעות גביית מיסים מממלכות שכנות . ( הפסוקים האחרונים בפרק י מספרים על עוצמתו הרבה של שלמה המלך : " ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה : וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן אלהים בלבו : והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר שנה בשנה " : ( פרק י , פס' ( 25-23 אבל , יש לזכור שהצלחת מלכותו של שלמה מותנית בכך ששלמה ישמור על חוקי ה . ' האם שלמה יעמוד בתנאי הזה ? מיד נגלה ... " ישר ועקום " ... פס' 10-1 בפס' 10-1 מתוארים חטאיו של שלמה . בפס' 6 כתוב : " ויעש שלמה הרע בעיני ה' . " : [ ... ] אבל מה בדיוק הוא עשה רע ? את חטאיו של שלמה אפשר לחלק לשני סוגי חטאים מרכזיים : - נישואים לנשים נוכריות - נשים זרות , שאינן מעם ישראל . - עבודה זרה * . 1 כתבו במחברת דוגמה אחת לכל אחד מסוגי החטאים של שלמה ( צטטו מתוך פסוקים . ( 10-1 מה , באמת היו לשלמה אלף נשים ? לא נראה לי . זהו מספר גדול ומוגזם . יכול להיות שכתבו את המספר הזה כדי להבהיר את גודל החטא , וכדי שנזכור . פס' : 1 נכריות - זרות , שהן לא מעם ישראל . פס' : 2 מן הגוים אשר אמר ה' אל בני ישראל לא תבאו בהם - לקח נשים גם מן העמים שבני ישראל נצטוו להתרחק מהם והתורה אסרה להתחתן איתם . אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם - כי הם ודאי יסיטו אתכם לעבוד את האלוהים שלהן . פס' : 3 נשים שרות - נשים במעמד גבוה , בדרגת שרות . פס' : 5 שקץ - כינוי גנאי לאלילים . פס' : 6 ולא מלא אחרי ה' - לא הלך בשלמות אחר ה . ' פס' : 7 אז יבנה שלמה במה - בנה במה , או : איפשר לנשותיו לבנות . מקטירות ומזבחות לאלהיהן - הן היו מקיימות את הפולחן הדתי שלהן . פס' : 8 ויתאנף ה' בשלמה ה' כעס על שלמה . פס' : 10 וצוה אליו - ציווה עליו . * עבודה זרה - פולחן לאלים זרים , שאינם אלוהי ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר