עמוד:4

יחידה : 4 פיתוח ותכנון במרחב הכפרי 255 פרק ראשון : מאפייני המרחב הכפרי והתמורות המתחוללות בו 256 ......................................................... מאפייני היישובים הכפריים 256 ..................................... התפרוסת והמדרג של היישובים 261 .............................. תמורות במרחב הכפרי בעולם המפותח 263 ................. תמורות במרחב הכפרי ובענף החקלאות במדינות הפחות מפותחות 269 ....................................................... פרק שני : המהפכות החקלאיות 274 ............................... המהפכה החקלאית הראשונה 274 .................................. המהפכה החקלאית השנייה 276 ...................................... המהפכה החקלאית השלישית 278 .................................. פרק שלישי : הקשר בין סוג החקלאות לבין רמת הפיתוח 280 ............................................................ טיפוסים של חקלאות קיום 280 ...................................... טיפוסים של חקלאות מסחרית ( חקלאות מודרנית ) 286 .. פרק רביעי : חקלאות וסביבה 290 ................................... הנזקים שהעיבוד החקלאי גורם לסביבה 290 ................. תרומתה של החקלאות לסביבה 298 ............................... חקלאות בת קיימא 300 .................................................... פרק חמישי : מדיניות פיתוח ותכנון במרחב הכפרי 304 .. תכנון ופיתוח המרחב הכפרי במדינות המפותחות 304 . תכנון ופיתוח במדינות הפחות מפותחות 307 ............... יחידה : 5 השלכות תהליכי הפיתוח על הסביבה 311 פרק ראשון : ניצול משאבי האנרגיה והשלכותיו על הסביבה 312 ............................................................... משאבי האנרגיה המתכלים 314 ....................................... משאבי האנרגיה המתחדשים 322 ................................... משאבי אנרגיה - תחזיות לעתיד 327 ............................. פרק שני : ניצול המחצבים והשלכותיו על הסביבה 329 .. חומרי גלם להפקת מתכות 330 ........................................ חומרי גלם לדשנים , לתעשייה הכימית ולבנייה 332 ...... מחצבים כמשאב מתכלה 333 ........................................... פרק שלישי : תהליכי פיתוח מקיימים 336 ...................... פיתוח מקיים , כיצד אפשר לקדמו 336 ............................. ? פיתוח מדיניות ציבורית-סביבתית 337 .......................... פיתוח מדיניות ציבורית-סביבתית בין-לאומית 338 ... ארגונים "ירוקים" פועלים ברחבי העולם 339 ................ תרומתו של המדע 339 ...................................................... נספחים 343 טבלת מדינות 344 ................................................................. מפתח מושגים 352 ................................................................ מפתח מקומות 354 ............................................................... מקורות וזכויות 358 ..............................................................

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר