עמוד:3

תוכן העניינים יחידה : 1 תהליכי פיתוח ותכנון משנים את פני העולם 7 פרק ראשון : מבוא לפיתוח ולתכנון מרחבי 8 .............. הפיתוח המרחבי 9 ........................................................ התכנון המרחבי 14 ......................................................... תהליכי פיתוח ותכנון 16 ................................................ פרק שני : משאבים כזרזי פיתוח 25 .............................. המשאבים המניעים את הפיתוח 25 ............................. משאבי טבע ומקורות אנרגיה מזרזים את פיתוח התעשייה 29 .................................................................... משאבי אנוש כבסיס לפיתוח תעשייה 32 .................... משאבי טבע ותרבות כבסיס לפיתוח תיירות 34 ......... משאבי מים כבסיס לפיתוח 35 ...................................... הים כמשאב פיתוח 41 ................................................... פרק שלישי : מערכות תחבורה ותקשורת כזרזי פיתוח 46 ....................................................................... מערכות תחבורה 47 ....................................................... מערכות תקשורת 63 ...................................................... יחידה : 2 פערים ברמת הפיתוח של מדינות העולם 71 פרק ראשון : מדדים לבדיקת רמת הפיתוח של מדינות העולם 72 ................................................... המדד המשולב - אינדקס הפיתוח של האו"ם 74 ........ מדדי פיתוח כלכליים 74 ................................................. מדדי פיתוח דמוגרפיים 81 ............................................ מדדי פיתוח בתחומי החברה והרווחה 96 .................... מדדי פיתוח בתחומי הטכנולוגיה והתשתיות 98 ........ לסיכום מדדי הפיתוח 102 ............................................... פרק שני : הקולוניאליזם - גורם מרכזי לפערים ברמת הפיתוח 105 .......................................................... התפתחות הקולוניאליזם ומאפייניו 105 ........................ השפעת הקולוניאליזם על הקולוניות 108 ...................... השפעת הקולוניאליזם על המעצמות האירופיות 113 .. פרק שלישי : תהליכי הגלובליזציה מחוללים תהליכי פיתוח מרחביים 116 ....................................................... הגורמים להתפתחות הגלובליזציה 116 .......................... מאפייני הגלובליזציה 119 ................................................ ההשפעות החיוביות והשליליות של הגלובליזציה על מדינות העולם 130 ...................................................... הגלובליזציה במדינות הפחות מפותחות 130 ................. הגלובליזציה במדינות המפותחות 140 ............................ דילמות גלובליות 144 ........................................................ פרק רביעי : אי-שוויון מרחבי בתוך מדינות העולם 148 . הבדלים ברמת הפיתוח בין אזורי גלעין לאזורי שוליים 148 ............................................................ תהליכי הפיתוח המהירים מרחיבים את הפערים בין הגלעין לשוליים 153 ................................................... גישות לצמצום הפערים בין הגלעין לשוליים 156 ......... אי-שוויון מרחבי באיטליה 159 ....................................... הבדלים ברמת הפיתוח בין אזורים עירוניים לאזורים כפריים ובין עשירים לעניים 162 ...................... יחידה : 3 העיר - תהליכי התפתחות , תכנון ופיתוח 167 פרק ראשון : תהליך העיור והתפתחות הערים בעולם 168 .. הערים הראשונות בעולם 168 .......................................... תהליך העיור מביא לגידול בשיעור התושבים העירוניים 169 .................................................................... המדרג העירוני 175 ........................................................... מבט היסטורי על התפתחות הערים 178 ........................ העיר בת זמננו - מאפיינים ותהליכים 182 ..................... גורמי מיקום של ערים 189 ............................................... פרק שני : שימושי הקרקע במרחב העירוני 195 .............. שימושי הקרקע העיקריים במרחב העירוני 199 ............. מרכז העסקים הראשי - המע"ר 199 ............................... המרחבים המסחריים בעיר 204 ....................................... אזורי התעשייה והשינויים המתחוללים בהם 206 ......... מרחב המגורים והתמורות המתרחשות בו 210 ............. שטחי התחבורה העירונית 218 ........................................ השטחים הפתוחים - שטחים ירוקים ציבוריים 222 ..... עירוב שימושי קרקע 225 .................................................. מודלים להצגת המבנה העירוני 226 ................................ פרק שלישי : מגמות ותמורות בעיר במאה ה 230 .... 21- הערים במדינות הפחות מפותחות מתמודדות עם קשיים רבים 230 .......................................................... ההתמודדות עם הקשיים 238 ........................................... תהליכים של התחדשות עירונית במדינות המפותחות 240 .................................................................. ערים גלובליות מרכזות כוח כלכלי , חברתי ופוליטי 245 ... מגמות עתידיות בתכנון ובפיתוח עירוני 252 .................

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר