עמוד:95

זמר נולד / נעמי ש ? ר הדרך ארכה היא ורבה , רבה הךךך ארכה היא וךבת הךר כלם הולכים בדרך עד סופה , סופה כלם הולכים בדרך עד סופה המר אבל אני , אבל אני , לבד לבד צועד הללו הללריה הללו 1 ושר T אני : : ושר T אני -. , שירי - •• - זמר T נו דד הללו הללויה הללו אחד T V נשא T T פניו T T אל •„• הזהב , TT - זהב TT אחד T V נשא T T פניו T T אל V הזהב * TT הטוב אחר מצא ילדנת שתאהב , תאהב אחר מצא ילדנת שתאהב אותו אבל אני ... איני איני רוצה רוצה לי לי בית בית עם עם שדה שדה , ירק שדה / , כי כל שכךי קולכם אשר עונה , עונה כי כל שכרי קולכם אשר עונה בשחוק /^ קולי ישיר , קולי י ^ זיר , אבל אתם לו הד £ / ן הללו הללויה הללו אבוי ל ^ זיר , אבוי לשיר , אם אין לו , אין לו הד הללו הללויה הללו י ? P * *? אט ! שחיר , ישחיר ? ^ ^ ^ ? ד "ל רזי ^ " ^ - י ? אד כבו T הפנסים TT בכל T : העיר T , ' העיר T כבו T הפנסים T X — בכל T ! העיר T הזאת - אבל אני ... שיוו בכיתה בטיול שלנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר