עמוד:36

בית הכנסת בחמת טבריה אודי ק » ס 9 ר : / JJ / J / 7 לחמת 9 גחה , ןגיךי אמר לנו ^ אנחנ 4 הולכים לראות 3 ית כ 93 ת עי - ! ' 1 W ' * 7 ' ? גי ' °° ?^ ה - בהנחלה חשבנו שנראה 3 נ 1 ; של ג'ת כגסת , אבל אחר כף שיש רק ירידים ^ ל במן . רק הרצפה של גית ה 93 ? ת " 50 נ ^ ארה כ ^ עט ^ למה . זאת היא רצפה קזיורוךת , רצפת פסיפס . למךנו שפסיפס הו * צי 1 ר קואבנים ק 0 נ 1 ת ןצ ^ עוניות . הסתכלמ על הציו ר הןפה , וכל ילד רףה צריף לציר חלק ^ הפסיפס ! לכת 1 ב מ ^ יהו על ) ה ^ יו-ר . אני !^ רתי ?< ת הל 1 נ 1 רה , ןנירה צןרה את השופר . ביוז ר : כנ 0 ת נחמת טנייד ; , לא כדאי להקנות את המלים "שריד" ו"רצפה" לפני קריאת הקטע , כדי לא לקלקל את ההפתעה , שהילדים ראו רק שרידי רצפה במקום בית כנסת . את המלים האחרות כדאי להקנות תוך כדי הסתכלות בצילום הפסיפס לפני קריאת הקטע . התלמידים קוראים מה אורי מספר ועונים על תרגיל נכון / לא נכון בעמוד . 37 המורה יכול לשאול את התלמידים מה עוד אפשר לראות בצילום . קלאי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר