עמוד:4

תוכן העניינים חלק ראשון : מישור החוף הת » כון והדרומ > וצפון הארץ - שני אזור > ם במד > נת ישראל 5 _אגורים בישראל ובעולם 6 המושגים העיקריים בחלק הראשון 16 חלק שני : הנוף והאדם 17 פרק א : מישור החוף התיכון והדרומי 18 פעילויות סיכום 28 פרק ב : צפון הארץ 30 פעילויות סיכום 49 חלק שלישי : האקלים 51 פרק א : מהו אקלים ? 52 פרק ב : בשני _האגורים - אקלים ים תיכוני 55 פרק ג : החיים באקלים ים תיכוני 58 פעילויות סיכום 61 חלק רביעי : המים 63 פרק א : המים - מאין ולאף 64 פרק ב : מי התהום והמעיינות 66 פרק ג : הנחלים 70 פרקה הכינרת 77 פרקה : מערכת המים הארצית 80 פעילויות סיכום 82 חלק חמישי : הכלכלה 83 פרק א : התעשייה 84 פרק ב : המסחר 90 פרק ג : התיירות 95 פרקה החקלאות 101 פעילויות סיכום 106 פרק ה : התחבורה 107 פעילויות סיכום 112 חלק ש > ש : > התושבים והיישובים 115 פרק א : התושבים 116 פרק ב : היישובים העירוניים 123 פרק ג : היישובים הכפריים 141 פעילויות סיכום 146 רשימת מקורות מידע לעיון 148

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר