עמוד:27

עמוד 44 מטרת פעילות - 18 חיזוק הבנת המבנה העשרוני של מספרים עשרוניים . בתחילה רצוי לתת לתלמידים לנסות להתמודד עם המשימות שבפעילות בכוחות עצמם . אם הם צריכים עזרה , אפשר לכוונם לסמן תחילה בטבלה את הספרה הנתונה . בדוגמה תחילה רושמים 4 בטור העשיריות , ובשלב הבא מוסיפים ורושמים בטורים שמשמאל ל 4 את הספרות 2 ו . 1 קוראים את המספר שהתקבל בטבלה : . 12 . 4 בפעילות 19 מוצגים גם שברים וגם מספרים עשרוניים במטרה לחבר את הידע הקודם . התלמידים נדרשים כאן לצמצום והרחבה - יישום של מה שנלמד קודם בפרק זה . ( 0 . 8 = 0 . 80 ) רב דף 29 מתאים לפעילות זו . ישר המספרים - עמודים 47-45 בעמודים 19-17 פעלו התלמידים על ישר מספרים שיש בו עשיריות בלבד , ואילו מעמוד 45 ואילך הם פועלים על ישר מספרים שיש בו גם מאיות . בדפים המצורפים בסוף החוברת מסורטטים ארבעה ישרי מספרים שמסומנות עליהם מאיות : על הישר הראשון כתובים כל המספרים ( עשיריות ומאיות ) בפירוט עד המספר . 0 . 5 על שלושת הישרים האחרים יחד כתובים כל המספרים מ 0 עד 9 בקפיצות של עשירית . השנתות של המאיות מסומנות , אך לא כתובים המספרים המתאימים . התלמידים יכולים להיעזר בכל הפעילויות בישרי המספרים האלה . פעילות פתיחה לעמודים 47-45 מבקשים מהתלמידים להשתמש בישר המספרים השלישי ומטה ( מ 0 עד ( 9 ולבצע את הקפיצות האלה : א . התקדמו ב 12 קפיצות של 0 . 1 מ . 0 לאיזה מספר הגעתם ? כתבו את המספר העשרוני ואת השבר או המספר המעורב המתאים . ב . התקדמו ב 12 קפיצות של 0 . 01 מ . 0 לאיזה מספר הגעתם ? כתבו את המספר העשרוני ואת השבר המתאים . ג . בכמה קפיצות של 0 . 1 תגיעו מ 0 למספר ? 4 . 1 ? 2 . 5 ? 1 . 6 ד . בכמה קפיצות של 0 . 01 תגיעו מ 0 למספר ? 1 . 06 ? 1 . 6 ? 1 ? 0 . 2 ? 0 . 1 ה . מצאו לאיזה מספר מגיעים כאשר יוצאים מהמספר 0 ומתקדמים בקפיצות משני סוגים - קפיצות של 0 . 1 ושל - 0 . 01 לפי הפירוט הזה : קפיצה אחת של 0 . 1 ו 4 קפיצות של . 0 . 01 2 קפיצות של 0 . 1 ו 6 קפיצות של . 0 . 01 10 קפיצות של 0 . 1 ו 10 קפיצות של . 0 . 01 ו . לאיזה מספר הגעתי , אם ? ... יצאתי מ 2 . 5 והתקדמתי ב 6 קפיצות של . 0 . 1 יצאתי מ 0 . 04 והתקדמתי ב 10 קפיצות של . 0 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר