עמוד:69

6 בעקבות הכרוז התקבלה בועדה הצעה נוספת -הצעתו של מר מךרוקון הקןבוע : א מסרטטים ? ; : ~ : ישר . T T מסמנים עליו שתי ? נקדות . ' ב בכל אחת מן הנקדות מסךטטים קו עזר מאנך לישר ( למשל בעזרת משלש סרטוט . ( ג מודדים : מרחק ' T : v שוה y T על שני vi קוי -י" העזר . ? „ ? " T ( זהו מךחק לןבוע בין שני המקבילים ( . ד מסרטטים ישר המחבר את שתי הנקדות החדשות . ישר זה מקביל לישר הראשון . סךטטו במחברת א . זוג ? שןים מקבילים שהמרחק ביניהם הוא 6 ס"מ . ב . זוג ? שרים מקבילים שהמךחק ביניהם הוא 4 ס"מ . 8 א . סךטטו במחברת ישר א . ב . סרטטו ישר ב המקביל לישר א ומרחקו מישר א 5 ס"מ . ג . סרטטו . . — עוד ישר T T המקביל ?! ; — — לישר T T I א ומרחקו י ; "" . ' מישר ~ TT * א גם הוא 5 ס"מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר