עמוד:47

עמ עמ עמ – 21 21 21 ''' הלחם – בספר זה מתייחסים בעיקר לצורת יצירת מילים משורש ומשקל או שורש ובניין ( גזירה מסורגת . ( דרך אחרת , חדשה יותר ליצירת מילים היא הוספת מוספית כגון : ידית ( יד + סית , ( ? ע ? ן ?) עה + ס ? ן . דרך שכיחה פחות היא ההלחם – מילים כגון חד ?? ני ( חד ?? + ני , ?? כיפת + ??) כיפת , ( ? ל ? ג ( שולה + דג , ( ר ? בל ( רכבת + כבל ) וכדומה . בדרך זו מודבקות / מולחמות שתי מילים למילה אחת , ולכן היא נקראת הלחם . עמ עמ עמ 222222 ''' לפי תכנית הלימודים אמצעים חזותיים באנציקלופדיות , במילונים ובספרי לימוד לעתים מתלווים לטקסט אמצעים חזותיים שנועדו להבהיר , להדגים , לארגן ולהמחיש את המידע המוצג בו . האמצעים החזותיים העיקריים הם טבלה , גרף , מפה , סרטוט , תמונות ותצלומים . טבלה – תפקיד הטבלה הוא בעיקר לארגן , להציג נתונים על-פי קטגוריות ולאפשר למעיינים בטבלה לראות בו-זמנית סוגים רבים של יחסים בין הפריטים . הטבלה ניתנת להמללה . גרף – הגרף מראה יחסים בין דברים , יחסי סיבה ותוצאה , יחסיות וכיוון של התפתחות . דיאגרמה – הדיאגרמה מתארת באופן מופשט את היחסים בין הגורמים העיקריים בטקסט : הקבלה , הדרגתיות , כיוון , תנועה , שינוי מתמיד , שונות . מתוך : תה " ל , עמ ' 26 התאמה לתכנית הלימודים – פרק זה מוקדש להצגת מידע בטבלה – התמצאות בטבלה , הבנת הנאמר בנקודות , וארגון מידע חדש בתוך טבלה נתונה . בסוף הפרק עוסקים בהצגת מידע בתרשים " עוגה " – הבנת המידע , הפקת מידע , ואף ביצירת תרשים " עוגה " מנתונים שנאספו . עמ עמ עמ – 27 27 27---26 26 26 ''' בעמודים אלה יש טקסטים קצרים של מידע , שהם ערכים אנציקלופדיים . התלמידים שואבים מידע מטקסטים אלה ויוצקים אותו לטבלה שלהם . בערכים אנציקלופדיים נעסוק באופן מרוכז בפרק הנושא " דמויות מופת . " אפשר להיעזר ביחידת הלימוד " בני נוער , סקרים ו ... אינטרנט " שנמצאת באתר אופק חינוך לשוני , במדור " חדר עיון . " היחידה עוסקת בהבנתם של תרשימים מכמה סוגים . הכתובת : . www . ofek . cet . ac . il

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר