עמוד:35

הישג נדרש : 3 הפקת טקסטים כתובים , תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית בהפקת הטקסטים הכתובים יש מקום חשוב לארגון הרעיונות במבנים , כגון : הכללה והדגמה , סיבה ותוצאה , השוואה , וכן שימוש במילות קישור מתאימות . מבנה הטקסט מודגש על-ידי חלוקה לפסקות ועל-ידי כותרות . במטלת כתיבה של שיח מורחב ( כתבה , סיכום , טיעון ) על התלמידים לשים לב לאיכות כתיבתם בעזרת דף משוב שניתן להם המתייחס גם לפיסוק ולכתיב . ( הישג נדרש : 4 קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות התלמידים קוראים טקסטים בנושאים שונים , מסוגות שונות מעולמות-שיח שונים ובעלי מטרות חברתיות שונות . בעקבות קריאת הטקסטים ( קריאה דמומה או קולית , ( בודקים את הבנת המשמעות הגלויה והסמויה של הטקסט ( יחסים לוגיים , מסקנות , כוונות . ( הסוגות מדגישות את עולם השיח העיוני , ובתוכו – את הטקסט למטרות מידוע לסוגיו : טקסט מידע , ערך אנציקלופדי , כתבת מידע , ערך מילוני , טקסט מספר לימוד וכן טקסט לא רציף , כגון : גרפים לסוגיהם , דיאגרמות , מפות וטבלאות . בספרים יש גם טקסטים למטרות שכנוע , כגון מאמר עמדה ( וטיעון . ( חשיבות רבה נודעת לטקסטים ספרותיים ולטקסטים מן המקורות – לצורך הכרת יצירות ספרותיות , להתמודדות עם מבנים ספרותיים , להעשרת אוצר המילים ולספיגת ערכים ייחודיים וכלל אנושיים . פריסה של עולמות השיח והסוגות השונות ראו בעמ ' . 80

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר