עמוד:70

באיור 4 . 8 נתון מעגל עקרוני שבו מתח ישר ' ) מתח ייחוס ( ' משמש כאות בקרה , לדפקים מחזוריים שגורם המחזור שלהם , ם , יחסי לעוצמת מתח הייחוס . שאלה 4 . 12 הסבירו את עקרון הפעולה של מעגל הממיר שבאיור . 4 . 8 לוו את ההסברים בסרטוטים מתאימים . שאלה 4 . 13 מחברים נגד של 1 kQ למוצאו של מגבר זרם אידיאלי המחובר לאפע רוחב דופק . בנגד מתפתח הספק של . 1 / 2 W גורם המחזור של הדפקים במוצא הוא . 0 . 3 מהו מתח ספק הכוח המזין את מגבר השרת הפועל כמשווה ? באיור 4 . 9 נתון מעגל הניסוי הפועל בשיטת אפנון רוחב דופק . המשווה U המחובר במעגל מאפנן רוחב הדופק . המשווה מוזן משני ספקים , שלילי וחיובי , כך שמתח המוצא שלו נע ממתח רוויה שלילי למתח רוויה חיובי . מגבר הזרם המחובר למוצא המשווה פועל במתחים חיוביים בלבד . איור 4 . 8 מעגל עקרוני הממיר מתח ישר לדפקים בעלי גורם מחזור יחסי לעוצמת מתח הייחוס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר