עמוד:65

שאלה 4 . 6 א . מהו התחום האפשרי של מקדם היחס של הבקר שבאיור 4 . 4 א ? ב . הפוטנציומטר כוון לערכו האמצעי , והפוטנציומטר P ל 60 ° / 0- מערכו המרבי . סרטטו 6 ^ את אופיין הבקר היחסי באחוזים , ואת אופיין הבקר היחסי המתאר את הקשר בין מתח התפוקה לבין מתח השגיאה . ג . הניחו שמצב הפוטנציומטרים P -7 P הוא כמו בסעיף ב . סרטטו את אופיין הבקר 6 5 היעיל , בהנחה שמתח המוצא של הבקר אינו יכול להיות שלילי . IV הציוד הדרוש משקף תנודות ממוחשב , הכולל מערכת אלקטרונית ומחשב ומותקנת בו תוכנה מתאימה להקלטת תופעות מעבר מערכת לבקרת טמפרטורה באמצעות בקר יחסי ספק כוח מעבדתי כפול הניתן לכיוון שני מדי מתח למתח ישר גששים למדי המתח V מהלך הניסוי א . בדיקה חזותית של המערכת . 1 אתרו במערכת הבקרה את נקודות הבדיקה . 2 . TP TP ! אתרו במערכת הבקרה את הפוטנציומטרים P ( ,-P \ שימו לב כי P ] מופיע באיור 4 . 4 ב . ב . חיבור המערכת והפעלתה . 1 כוונו את מתחי המוצא של שני ספקי הכוח ל . 12 \'' - חבר בין הספקים כך שיתקבלו המתחים 12 V ו .-12 \^ חברו את מוצאי הספק להדקים המתאימים במערכת הבקרה . . 2 חברו את מערכת הבקרה אל המחשב באמצעות כבל התקשורת המתאים . . 3 הפעילו את תוכנת הקלטת תופעת המעבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר