עמוד:18

א . בדיקה חזותית של המערכת . 1 אתרו במערכת בקרת הטמפרטורה את נקודות הבדיקה . 2 . TP TP 5 אתרו במערכת הבקרה את הפוטנציומטרים . 3 ? P / -P 4 אתת במערכת הבקרה את המפסקים S \ S 2 ב . כיול חיישן הטמפרטורה בדיקת הכיול תיעשה על-ידי השוואה לקריאת הטמפרטורה במד החום הספרתי . . 1 חברו את הדקי ספקי הכוח אל מערכת הבקרה כמתואר בסרטוט . כוונו את מתח הספק / 2 V- > ^• . 2 .-12 V כוונו את הפוטנציומטרים P -7 P למצב האמצע . חברו מד מתח DC לנקודת הבדיקה . TP 3 בנקודה זו מופיע מתח חיישן הטמפרטורה המכויל . . 3 כיול "אפס : " טבלו את חיישן הטמפרטורה והנגדים הצמודים אליו במכל המים והקרח . טבלו את מד הטמפרטורה במכל . המתינו עד להתייצבות הטמפרטורה ( כאשר מד הטמפרטורה מורה טמפרטורה קבועה . ( שנו את מצב הפוטנציומטר P כך שהמתח שימדוד מד המתח יהיה שווה למכפלה של הטמפרטורה הנמדדת במד הטמפרטורה ב . 0 . 1- לדוגמה : אם הטמפרטורה הנמדדת היא , 2 ° C יש לכוון את הפוטנציומטר P כך שמד המתח יורה . 0 . 2 V כיול הרגישות העבירו את חיישן הטמפרטורה ומד הטמפרטורה הספרתי אל מכל המים החמים . המתינו עד להתייצבות הטמפרטורה . כוונו את הפוטנציומטר P כך שערך המתח הנמדד במד המתח יהיה המכפלה של הטמפרטורה הנמדדת ב . 0 . 1- לדוגמה : אס הטמפרטורה היא , 37 ° C כוונו את הפוטנציומטר P כך שמד המתח יורה מתח של . 3 . 7 V יש לבצע את המדידה בזריזות ! ג . הרחבה - בניית גרף כיול מעשי נבנה גרף כיול המתאר את הקשר בין המתח בנקודת המדידה TP לבין הטמפרטורה הנמדדת במד הטמפרטורה הספרתי . נמדוד את המתח ואת הטמפרטורה במהלך התקררות המים במכל המיס החמים . . 1 צרו טבלה בת שתי עמודות 1 עמודה אחת עבור המתח הנמדד על-ידי מד המתח בנקודת הבדיקה TP ואחת עבור הטמפרטורה הנמדדת על-ידי מד 1 anon rnw הספרתי . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר