עמוד:375

10 . 4 ארגון זיכרון 10 . 4 . 1 אופני עבודה במעבדיס ממשפחת x 86 יש כמה אופני עבודה , המאפשרים לתכניות שנכתבו עבור מעבדים מהדורות הקודמים , להתבצע על מעבדים חדישים יותר . אופני העבודה הם י אופן עבודה "אמיתי " ( Real mode ) באופן פעולה זה פועל המעבד כמו , 8086 הוא מאפשר גישה לזיכרון של 1 MB בלבד . כדי לממש אופן עבודה זה , המעבד משתמש רק ב20- קווי כתובת נמוכים בפס הכתובות . אופן עבודה זה הוא אופן העבודה הבסיסי שמתקבל עם הפעלת המחשב . אופן עבודה מוגן ( Protected mode ) אופן עבודה זה תומך במנגנוני המקטעים ובדפדוף ( אותם נתאר בהמשך ;( הוא מאפשר הרצה בו-זמנית של כמה תכניות וגם הרצה של תכניות ארוכות , שאורכן ( יחד או כל אחת לחוד ) עולה על מרחב הזיכרון הראשי ( למשל במעבד 80386 להריץ תכניות שאורכן גדול . ( 4 GB-0 אופן עבודה "וירטואלי-אמיתי " ( Virtual real mode ) באופן עבודה זה תכניות של מעבד 8086 יכולות לפעול בשני אופנים ו באופן עבודה "אמיתי" ובאופן עבודה "וירטואלי" המאפשר למספר תכניות של מעבד 8086 להתבצע בו זמנית כאשר לכל תכנית יש מרחב זיכרון של . 1 MB מרחב זיכרון זה יכול להיות מורחב למרחב זיכרון פיזי ( למשל ב40385- ל ( 403- באמצעות מנגנון הנקרא "דפדוף . " טבלה 10 . 2 מפרטת את אוגרי המקטע ואת אוגרי ההיסט , הן בעבודה במצב אמיתי והן בעבודה במצב מוגן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר