עמוד:349

החלפת כתובת שגרת פסיקה מס 0 בכתובת השגרה ; myProc int 21 h pop ds push seg myProc mov dx , offset myProc mov al , 0 mov ah , 25 h ביצוע חילוק ב0- המזעיק את שגרת הפסיקה ; myProc div cl mov cl , 0 שחזור מען שגרת השגרה מס . 0 המקורית ; int 21 h mov ax , 4 c 00 h exit : int 21 h pop es push es mov dx , bx mov al , 0 mov ah , 25 h שגרת פסיקה ; mov ah , 9 lea dx , byte ptr cs : outMessage add word ptr [ bp ] , 2 mov bp , sp myProc PROC END start myProc ENDP iret int 21 h כתובת המחרוזת להצגה ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר