עמוד:336

. DATA . STACK 100 h . MODEL SMALL הודעות פלט 0 utMessage 2 DB " the string is : " , ODh , OAh , " $ " outMessagel DB " input string : " , ODh , OAh , "S " ; מחרוזת קלט DB 11 dup ( O ) DB 0 inpBuffer DB 10 ; start : . CODE אתחול מקטע הנתונים ; mov ds , ax mov ax , @ DATA הצגת הודעת פלט ראשונה ; pop bx call printString push bx mov bx , offset outMessagel קליטת המחרוזת ; pop bx call getString push bx mov bx , offset inpBuffer הצגת הודעת פלט שנייה ; pop bx call printString push bx mov bx , offset 0 utMessage 2 הצגת המחרוזת שנקלטה ; אתחול מספר התווים mov si , offset inpBuffer + 1 xor ex , ex ;

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר