עמוד:283

אתחול מקטע הנתונים ; העברת פרמטרים ; start : . CODE b dw 87 a dw 34 . DATA . STACK 100 h . MODEL SMALL mov ds , ax mov ax , @ DATA int 21 h mov ax , 4 c 00 h mov bx , ax call greater push b push a המספר הגדול בין השניים ; סיום התכנית ; הגדרת הפרוצדורה ; שמירת ערכו המקורי של ; ax = b ; ax ; else ( a > b ) ax = a ; then ( b > a ) jump next ; ifb > a ? שחזור ערכו המקורי של ; ax ja next cmp ax , [ bp + 4 ] mov ax , [ bp + 2 ] push ax mov bp , sp greater PROC END start greater ENDP ret 4 pop ax next : mov ax , [ bp + 4 ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר