עמוד:243

6 . 9 מיעון אינדקס-בסיס ( Based Indexed Addressing Modes ) שיטת מיעון זו משלבת את שתי שיטות המיעון הקודמות י שיטת מיעון אינדקס ישיר עם שיטת מיעון בסיס , ובהתאם , חישוב כתובת הנתון אליו פונים בגישה זו נעשה במבנה זה ו [ העתק ] + אוגר הבסיס + אוגר אינדקס = כתובת תא בזיכרון כאשר ההעתק הוא אופציונלי . ברישום כתובת בשיטה זו קיימים צירופי אוגרים מותרים ואפשר לרשום את הכתובת בשתי צורות : [ bx ][ si ] או [ bx ][ di ] [ bx + si ] או [ bp ][ si ] [ bx + di ] או [ bp ][ di ] [ bp + si ] או [ bp + di ] נזכיר שוב , כי ברישום כתובת שבה אוגר הבסיס הוא , BX האוגר מתייחס להיסט במקטע נתונים , ואילו ברישום כתובת שבה אוגר הבסיס הוא , BP האוגר מתייחס להיסט במקטע המחסנית . לדוגמה , לפנינו ההוראה mov al , [ bx ][ si ] ב . אתחלו בערכים עשר רשומות של תלמידים וכתבו תכנית שתבדוק אם הציונים של כל תלמידים בכיתה מסוימת הם חיוביים ( גדולים מ . ( 60- אם ציוני כל התלמידים בכיתה חיוביים , התכנית תשים את הערך 1 במשתנה ; a אחרת יושם בו הערך . 0 שאלה 6 . 15 א . השתמשו בהגדרת רשומת הפריט שהובאה בדוגמה 6 . 6 והגדירו חמישה פריטים שונים , ב . כתבו תכנית שתכיל משתנה שבו רשום מספר פריט ומערך מכירות . י כל איבר במערך המכירות יכיל את מספר הפריטים שנמכרו מאותו פריט . התכנית תעדכן את תוכן השדה כמות ברשומת אותו פריט , לאחר שיופחתו כל הכמויות שנמכרו . בחישובכם הניחו כי סך-כל המכירות קטן מהכמות במלאי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר