עמוד:166

שאלה למחשבה : מתי מתבצעת ההוראה ? add al , 12 h 5 . 4 . 2 הוראות קפיצה מותנית בקבוצה זו מספר הוראות בהן בקרת התכנית עוברת לכתובת המטרה רק אם התקיימו תנאים מסוימים המוגדרים בעזרת אוגר הדגלים . לדוגמה ההוראה , Jump if Zero ) JZ כלומר "קפוץ אס אפס ( " בודקת אם דגל האפס היא 1 ואילו ההוראה , Jump if Above ) JA כלומר "קפוץ אם גדול מ ( " - בודקת אם דגל הנשא וגם דגל האפס הם אפס . אם ערכם של הדגלים הנבדקים מקיים את התנאים הדרושים , התכנית ממשיכה את הביצוע מההוראה אליה מוצמדת תווית , אחרת הביצוע ממשיך בהוראה העוקבת להוראת הקפיצה . נתאר באלגוריתם את אופן הביצוע של הוראת קפיצה מותנית י DN בדיקת הדגלים מצליחה אזי הכתובת שמייצגת rnnN IP <— label כתובת ההוראה העוקבת להוראת הקפיצה המותנית IP *— א > ור 5 . 2 ב מצב הזיכרון והאוגרים לאחר סיום ביצוע ההוראה jmp next

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר