עמוד:143

מעגל PLL-n מורכב משלוש תת-מערכות ו . 1 מגלאי מופע , שהוא למעשה מכפל המחובר במבוא המערכת , שבמוצאו מופיע אות לאחר גילוי מופע ( איור . 2 . ( 3 . 7 ממסנן מעביר נמוכים , ( LPF ) המופיע באיור 3 . 7 כמלבן שבתוכו מסורטט גרף של מסנן מעביר נמוכים , שתפקידו למנוע מאותות בתדרים גבוהים , הקיימים באות המבוא ובמתנד המקומי , מלהופיע באות המוצא של גלאי . 3 . PLL-n ממתנד , VCO שעקרון הפעולה שלו הוסבר בעמודים הקודמים . המערכת פועלת כחוג משוב , כאשר למבוא vco-n מחובר המתח הפועם הנוצר במוצא המסנן מעביר הנמוכים . במוצא bapnn VCO-n אות שתידרו משתנה בהתאם למתח במבואו , כפי שמתואר באיור . 3 . 2 ייתכנו שלושה מצבים אפשריים במעגל : PLL-n שני האותות המחוברים למבוא של גלאי המופע הם בעלי אותו תדר . בהנחה שמוצא הגלאי מחובר למתנד , VCO שאופיין הפעולה שלו מופיע באיור , 3 . 2 המתח במוצא הגלאי יהיה בעוצמה של . 3 V במצב זה המערכת נעולה . תדר אות המבוא גבוה מתדר מתנד ה0- כ /< ו . במצב זה המתח המתקבל במוצא של גלאי המופע יהיה גבוה , 3 v-v דבר שיגרום לעלייה בתדר של מתנד VCO-n ולעלייה בתדר של האות הייחוס המחובר לגלאי המופע ( נקודה . ( B תהליך זה יימשך כל עוד קיים הפרש תדרים , עד נעילת המערכת מחדש , בתדר חדש הזהה לתדר המבוא . תדר אות המבוא נמוך מתדר אות ה . ¥ 00- במצב זה המתח במוצא הגלאי יהיה נמוך . 3 V-n עקכ כך תדר אות VCO-n ירד . תהליך זה יימשך כל עוד קיים אי-שוויון בתדרים , עד נעילת המערכת מחדש , בתדר מוצא הזהה לתדר במבוא . איור 3 . 7 תיאור מפורט יותר של מעגל PLL

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר