עמוד:136

אפנון FM באמצעות מתנד VCO באיור 3 . 2 מוצג אופיין עקרוני של מתנד VCO ( מתחי המבוא למתנד ותחום תדרי פעולתו הם אלה הקיימים במתנד שבפרויקט ;( ניתן לראות שלמבוא vc 0-n מחובר מתח קבוע בשיעור של 1 « t nt ( מתח היסט . ( התדר המרכזי של המתנד הוא / תדר הגל הנושא . הקשר בין סטיית המתח במבוא לסטיית התדר במוצא הוא ליניארי ונקבע על ידי שיפוע הקו הישר שבגרף . שאלה 3 . 2 על סמך האופיין המוצג באיור 3 . 2 הסבירו כיצד ניתן לבצע אפנון FM באמצעות . VCO חשבו את מקדם האפנון Ay של PNaw VCO-n ! . 3 . 2 דרכים למימוש VCO ( רשות ) אפשר לממש VCO בסיסי בעזרת מעגל מתנד ( קולפיטס או קלאפ למשל , ( שבו מחליפים אחד מהקבלים הקובעים את תדר התנודות בדיודה תלוית מתח הנקראת . ( Variable Capacitor ) VARICAP דיודה זו מחוברת במעגל בחיבור הפוך י על-ידי שליטה במתח הישר המסופק לה גדל או קטן המתח ההפוך הנוצר על פניה , ועמו שכבת המחסור בדיודה . שינוי גודל שכבת המחסור משנה את קיבול הדיודה וכתוצאה משתנה תדר התנודות במעגל . איור 3 . 2 אופיין עקרוני של אותות מבוא ומוצא VCO

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר