עמוד:46

שיטות האפנון שנדון בהן מתבססות על שימוש בגל נושא רציף , ( Continuous Wave - CW ) כלומר הגל הנושא יהיה אות סינוסואידלי בתדר , f שנסמנו . c ( t ) t ( 3-1 ) c ( t ) = A cos 2 ? f כאשר A היא תנופת הגל הנושא . בנוסחה ( 3-1 ) הנחנו שזווית המופע ; ? = 0 אין זה פוגם בכלליות הדיון . הגודל 2 ? f c נקרא תדר זוויתי , ומסמנים אותו באות היוונית ( ? = 2 ? f ) ? c לפיכך נוכל לרשום את הגל הנושא כך : ( 3-2 ) c ( t ) = A cos ? t שני הפרמטרים המאפיינים את הגל הנושא - תנופה ותדר - מתוארים באיור . 3 . 3 איור 3 . 3 תיאור גרפי של גל נושא איור 3 . 2 אפנון וגילוי - תרשים כללי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר