עמוד:272

עמי . 155 אורלי גולדקלנג " , משפחות או יותר ; מקור יאשון , דיוקן , 15 . 3 . 2005 י 3 . בל הזכויות שמורות למחברת ולמקור ראשון - עיתין ישיאלי לאומי http : /; vuv \ v . makorrishott . eo . il . : 2 S 6 * w לילי גלילי r « . נישא בטקס פיקטיווי במחאה על חוקי ההלכה , " מתוך י עיתון הארץ ? קה של ההסדרה : יישוב trsnov בגושאי דת בישראל 199 r עמי 67 י י כל הזכויות שמורות למכון פלורסה > ימר למחקרי מראיות , ירושלים , = , , עמ ? r ? 260 ' IBS כל , מנחם הזכו" לורברבוים ת שמורות , למודן "הציבור הוצאה הדתי לאור ואתנר , מושב האמנה בו שמן החברתית " . בתוך . הדס נןלינרג [ עורכת , ( כלביא יקים , 2000 , עמי ? עמי 262-161 שלום רוזנברג " , ההלכה ומלכודת השיח והרטוריקה , " בתוך י הדס גולדברג ועורכת , { כלביא יקום , 2000 , עמי o , 12 $ כל הזכויות שמורות למודו הוצאה לאור , מושב p שמן עמ' 161 מכחםמאוטגר " , משטר ומשפט בחברה רב-תרבותית . " כת > ך : וחום לוג > טל ושוקי פרידמן { עורכים , ! הקונפליקט דת ימדיגה בישראל . 1002 , עמ' . 47-46 י « 1- כל הזכויות שמורות למשכל הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרוגות וספרי חמד , תל-אכיב עמ ; 262 מנחס מאוטנר , אבי שגיא , תגן שמיה "הרהורים על רב תרבותיות בישראל , " בתוך = מנחם מאוטנר , אבי שגיא , רונן שמיר ( עורכים , ! ו ב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהח-ית , 1998 , עמי 0 . 75 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות . אוניברסיטת תל-א ביב , תל-אכיב עמ' 263 רות נביזון , יעקב מדן , בזסד לאמגה חברתית חדשת ביו שומרי מצוות וחופשי > ם בישראל , 2003 , עמי . 9 המכון הישראלי לדמוקרטיה וקין אבי חי , ירושלים a , כל הזכויות שמורות למחברים . עמי . 265 צבי יהודה הכתן קוק " , את אבי אנוכי מבקש , " חשוון התש"ח 0 י כל הזכויות שמורות למחבר , עמי 265 דור בן-גרריון , דברי הכנסת השלישית ? , םו ^ ב רביעי , ( ישיבה תקמ"ז , ת ; מבר חשי"ט , 1 $$% ישיבה י , 54 עמי € . 457 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . תמונות רישום התמונות נעשה לפי סדר הופעתן בספר . כריכה hraclimEigcs . com / Itsik Marom ; עמי * A ? Photo / 1 lasan Sarhakhshian - 10 עמי AP Phalo' SteveY cater - 15 עמי 24 עלייו ' באדיבות הקרן למורשת הכותל המערבי ? עמי 24 תחתון - לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילוס ; עמוס בן גרשום י עמ Photo / Noel Jabbour 4 /* - 44 1 עמי - 4 s ^ v - lsraelimagcs . com / KarenRen / Jan - 47 באדוות תמר'ית , האגודה למען חופש מרע רת ותרנות * עמי - 49 באדיבות חמד"ת , האגודה למען חופש מדע דת ותרבות גילום זוס 1 r" - 54 ' & y אלכסליבק י עמ' - 58 אייל יצהר * עמי AP Phoio / Ariel Schalit - 69 עמ' ? , י באדיבות גשר , עמותה לקידום ההבנה בין דתיי 0 לחילוניים * עמ 3 - 76 רוןץ AP Phoki' Jacqueline 1 . ^ עמי 81 ימין נרוך גנאן י עמ' 81 שמאל AP Photo / Naii Ilarmk עמ Israel images , com / lral I eilelbaum - 82 1 עמי Israel images , c *> m / Iral Teitdbsum - 83 - & 4 vy לשכת העיתונות הממשלתית . מחלקת הצילומים , ירושלים , צילוס . אבי אוחיון עב 7 י Israelimage ^ xom ? ' Israel I alb y - 66 עמי - 95 באדיבות התנועה ליהדות מתקדמת בישראל י עט' 1 ' : ' 9 * שירי לנצר , כתובות ענודת יד - nun Aourkctuba . com עמי - AP Photo . ' Ruth Fremson - 102 עמי AP Photo / Ruth t-remson - 121 עמ - 125 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים צילום- עמוס p גרשום עמ 136 -לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים צילוס : אבי אוחיון עמי - \ yi באדיבות המכון הישראלי לדמוקרטיה י עמי 1 & 2 ימין ושמאל - רחל לאובר י עמי 191 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילוס ! אבי אוחיון י עמ' - 201 באדיבות חטד"ת , האגודה למען חופש מדע דת ותרבות . ^ לוס : פלאש 90 עס- - 203 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום ; משה םילנר עטי - 2 x 1 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים צייוס י מאיר פרטוש * עמי - 221 באדיבות חמד"ת , האגודה למען חופש מדע דת ותרבות . צילום ore . 7 י עמ' 244 -לשכתהעיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילוס : משהמילנר * עמי -261 כאדיכות צו כיוס השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזבויית לפיוטים המופיעים בספר זה . אני מיננצליס מראש על כל טעית tx השמטה , יאס ייבאו לידיעתנו ניוקנן במוזדורו ? הבאה , Kvery effort has h ^ n mad * to locate an < l credil ; 1 H copyright holders . In caseofomission 1 > r mistake pleuM ? cuntactthe . publisher for correction in future editions

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר