עמוד:270

עמי ; 170 אליאב שוחטמן " , המשפט העברי והמדינה היהודית המודרגית , " בתוך אשר כהן וישראל הראל ( עורכים , ! הציונות הדתית עידן התמירות - אסופת מחקרים לזכר זבולון המו / תשס"ד , עמ' £ . . 261 כל הזכויות שמורות למוסד גיאליק , ירושלים ולקרן הקיימת לישראל , ירושלים עמי " . 171 חוק שיפוט בתי דין רבניים ( נישואין ודרושיו , ( תשי'יג , '' 19 & 3- ספר החוקים , 134 תשי"ג , 1953- עט' . 165 י : כל הזכויות שמירות למדינת ישראל , מרו עמי 171 , חלק ; בג שני "צ , תשנ 1000 / 92 "ד / תשנ - חוה "ה בבלי , 1994 ער עמי בית 246 הדין 247- הרבני . 155 , הגדול יוצא לאור ואחרים םטעם , פסקי נית -זיין המשפט של בית העליון 'המשפט , על ידי העליץ לשית בישראל עורכי , הדין כדך בישראל 0 , י כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי . 172 אליאב שוחטמן " , כירסוס נוסף בסמכויות בתי הדין הרבניים / ' בתול ; שמחה רז [ עורך . [ קובץ הציונות הדתית , , 2003 עמי . 372-371 , 367 , 365 יי כל הזכויות שמורות להודאה הסתדרות המזרחי - הפועל המזרחי - המרכז העולמי , ירושלים עמי שמורות 172 לאוניברסיטת : 173 פנחס שיפטר חיפה " , , הפקולטה כתי הדין למשפטים הרבניים , - לאף חיפה ' ולמחבר בתוך ; משפט . וממשל בי , 1994 , עמי U , 535-552 , 524 כל הזכויות עמי : 175-174 בגי'צ 153 / 87 לאה שקדיאל נגד השר לענייני דתות ואחרים , בתוך ; פסקי דיו של בית-המשפט העל * ץ בישיאל , כרך מב , חלק שני , תשמ"ח / השמ"ט , 1988 עמי . 276-273 , 240 , 238-237 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדיך בישראל < . י כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עטי ; 176 שחר אילן " , טי צריך את המזוזה של הממשלה . 18 , 7 . 2000 '" עיתון הארץ € . כל הזכויות שמורות לעיתון "הארץ ' 1 מ " 1 מ , עם : 178 אליעזר דון-יחיא , הפוליטיקה של ההסדרה : יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל" « 0 , 36-35 tfr , 1997 כל הזכויות שמורות למכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים . עמי : 179 מכתב לאגו"י , בתוך : יצחקנל'נור , דך אבנון ומלרי ביטון { עורכים , ( מ שטי מדי 1 ת ישראל ספר מקורות , תשמ'יד , עמי . 560-559 האוניברסיטה העברית בירושלים , הפקולטה למדעי החברה - החוג למדע המרינה re , כל הזכויות שמורות לא וכיברסיטה ה עבר י ת כ י ר ו שלי ם , a"n 181 < rj , כהן " , יהודיותה של מדינת ישראל , " בתוך , ניצה דרורי פרמן ( עורכת , ( אלפיים , כתב עת רב-תחומי לעיון , הגות וספרות , קובץ , 1998 , 16 עמי . 16-15 הוצאת ספרים עם עובד , תל-אביב A \ , כל הזכויות שמורות למחבר . עמי pin" - 184 שעות עבודה ומנוחה , תשי'יא / ' 1951- ספר החוקים תשי"א , עטי C . 205-203 כל הזכויות שמורות למיינת ישראל . עמי : 185-184 ^ רווק שעות עבודה וםנוחח [ תיקון , [ תשכ"ט 1969 - י , ' ספר החוקים תשכ"ט , עמי V . 54 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , עמי " ; 185 ח 1 ק שעות עבודה ומנוחה [ תיקון מסי . ( 5 התשמ"א , " 1981 ' ספר החוקים תשמ"א , עמי \ t , 124 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , עטי . 186 ע"ב - פסקי דיו של בית הדיו האזורי לעבודה ( ב '' ש £ , 1777 / 99 אפרים עובד נגד חכרת לאס ריסרץ 1 בע"מ , פורסם בתקדיו עבודה , 2002 , כרך 1 עמי w , 176 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי : 187-186 ערעור פלילי , 1003 / 00 בית הרין הארצי לעבודה , חברת הנדיטן - עשה זאת בעצמך בע"מ כנד מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה ' 0 . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי : 189 "וזוק העונשין , התשל"ז , " 1977 " סטר החוקים , תשל"ז , עם if , 341 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עטי : 189 דכי סטטמן " , פגיעה נרגשות דתיים , " בתוך ! םנהס טאוטגר , אבי שניא , רונו שמיר [ עורכיס , ( רג-תרבותנו ! במדינה דמוקרטית ויהודית , 1998 , עמי \ it . 153-152 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות -אוניברסיטת תל-אביב , תל-אביב עמ 190-189 אסא כשר , רוח איש , 2000 , עמי ? O . 135-118 כל הזכויות שמורות להוצאת ספריס עם עובד , תל-אביב עמי ; 192 צבי גמרת , הוועדה תציבילית לגיבוש המלצות בדבר מדינות כ >» ת כעטיג * תהבורה בשבת ברחוב בר'אילו בירושלים ומןזוצה לה - דיו וחשבון , עמי . 5 י < : כל הזכויות שמורות למחבר עמ' : 194-19 ^ בגי-צ 5016 / 96 ליאור חורב ואחרים תד שר התחבורה ואחרים , בתוך פסקי-דץ של בייג-המשפט העליון בישראל , כרך כ"א , (*) תשנ"ז / תשנ"ח , 1997 עמי . 132 , 100 , 66-65 . 47-43 יוצא לאור מלועם בית המשפט העליון , על ידי לשית עורכי הדין כישראל ל ^ כל הזכויות שמ 1 רות למדיגה ישראל . עמ' 196 ת"פ ירושלים - 3471 / 87 , מדינת ישראל גבד אמציה קפלו , בתוך ; פסקים של בתי המשפט המחוזיים ב * שראל , תשמ"ח , כרך ח , עמי ? O 284 , 281 . 176 . 171 כל הוכויות שמורות ללשכת עורכי הדין בישראל - ההוצאה לאור , תל-אבי , ! עט' ; 197 שלומית לוי , תנה לוינסוך , אליהוא כי-ץ , יהודים * שראליט : ד > וקן - אמונות , שמירת מסירת וערבים של יהודים בישראל , 2002 , 2000 ב , 12- כרטיס : c , 1 כל הזכויות שמורות לםרכו גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים . עמי ; : 98 רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית הדשה ביו שומרי מצוות וחופש"ם בישראל , 2003 , עמ' © . 17-16 בל הזכויות שמורות למחברים . עמי 201 "חוק שירות כיטוזון , תש"ט , " 1949 ספר החוקים תש"ט , עמ' ro . 275 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ' : 202 נתונים - הוועדה לניכוש ההסדר הראןי בגושא גלוס בני ישיבות , דץ וחשבון , רוח ועדת טל , כרך א , ניסן התש"ס , אפריל , 2000 עמ' © , 65-64 , 27 כל הזכויות שמורות למדי ( ת ישראל . עמי : 204 אבישי שטוקהטר ' , מדינת ישראל כיוכלה ויחסי חרדים-חילוניס מנקודת מבט חרדית , " בתוך : ניצה דרורי -כדמן ( עורכת , { אלפ"ם , כתב . עת רב חרוומי לעיוו , הגות וספרות , קובץ , 16 תשנ"ח , 1998 עמי . 222 הוצאת ספרים עם עובד , תלאביב / ' , יי כל הזכויות שמורות למחברי עטי 205-204 שלמה יוסף ז > 7 ן " , לשאלת הגיוס של בגי הישיבות , " כתוך יחזקאל כהו , גי > ס כהלבה - על שחרור תלמידי ישיבות » צה"ל , תשנ"ד , עמ' £ . 215-217 כל הזכויות שמורות לתנועת נאמני תורה ועבודה , ירושלים , עמי ; 207 בג"צ - 910 / 86 יי רסלר ואחרים נגד שר הביטחון , כתוך טסקי-דץ של בית-הכזשפש העליון , כרך ט"ב , חלק שני , תשמ"ח / תשמייט 1983 עמי . 506 , 496 , 473-472 יוצא לאור מטעם בית המש 0 ט העליון , על ידי לשכת עוררי הדין בישראל 0 , כל הזכויות שמורות למדינת ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר