עמוד:269

עטי 1 136 ירון אזרחי , מרדכי קרמינצר , ישיאל לקראת דמיקרטיה חוקתית ; עקרונות לתיקון מדינה גמשטי , תשס"א , עמ' 1 . 109-107 י כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , עמי : 139 יובל יועז , להעסקה המתגבשת לחוקה בישראל ; הסכמה לעיגון מגילת האדם תמורת רוסינות לנושאים דתיים , ' 1 עיתון ולארץ . 6 . 10 . 2034 , ל £ כל הזכויות שמורות לעיתון תאיץ בע"ם . עמ' ? . 145 מאיר פעיל , דבר * הכנסת התשיעית ) , מושב רביעי , [ ישיבה י"ז 11 , בפברואר . 1980 עמ ' * . 1822 ט כל הזכויות שמורות למדינה ישראל , עמי הזכויות 145 שמורות ; 146 מנחם למדלנת פרוש ישראל , דברי . הכנסת התשיעית } , מושב רביעים ישיבה י"ז 11 , בפברואר , 1980 עמי © . 1536-1835 כל עמ' - 150 יעקב בזק " , בתי המשכט בישראל - האמנם 'ערכאות של גוייםיז , " תחומיו : תורת חניה ומדיגה : קובץ הלכתי , נ , תשמ"א , עמי " :. . 524 כל הזכו > ות שמורות להוצאת "צמת" צוותי מדע ותורה , אלון שבות , גוש עציון , עמי 153 י נתן אלתרמן ' , יחופש הרעות והטלפיס . " מתוך : כתביס בארבעה כרכים , כרך ג , הטור השביעי , תשי"ר-תשכ"ב , תשכ"ב , עמי ) . 238 קטע מהיצירה . ! הוצאת דבר , הוצאת הקיבוץ המאוחד 7 r . כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו '' ם . עמ' ; 154 דב שילנסקי , יברי הכנסת האוזת עשרה ) , מושב שני , ( ישיבה רל"ד ( 4 . 8 . 1986 ) , עמי \ " > 3970 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי : 154 מרדכי וירשוכסקי , דברי הכגסת האתת-עשרה ) , מושב שני , ( ישיבה רל"ד , { 4 , 8 . 1986 ) , עמי © . 3971-3970 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , עמי ? 154 ראלי סער " , הרשויות המקומיות לא יאכפו את חוק החמץ / ' עיתוו הארץ ? C 4 . 4 . 04 , כל הזכויות שמורות לעיתוו יהארץ" בע"מ . עם' 155 זבולון אורלב , דברי הכנסת החםש-עשרה ) , מושב רביעי , ( ישיבה רצ"ח , ( 30 . 04 . 02 ) , עמי . 5523 י € כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , עמי = 155 אבשלום רללן , דבו ' י הכגסת הה » ש-עשרה } , מושב רביעי , ( ישיבה רצ"ח , ( 50 . 4 . 02 ) , עמי 5525 גי : כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי : 15 £ אכנרשאקי " , חקיקה דתית-בעד ונגד , '' בתוך . תחומיו : תורה חברה ומדינה ; קובץ הלכתי rt , השמ"ו , עמ -0 . 524 52 S- כל הזכויות שמורות להוצאת "צמת" צוותי מרע ותורה , אלון שבות , גוש עציון . עמי : 157 שמעט שטרית " , חופש המצפון והדה ; החופש מפני כפיית ( ורמות דתיות , קביעת חובת ה ?> קקות לרשות דתית , והטלת הגבלות מטעמי דת , " בתוך ו דורון אבני , אהוד נוטל ( עורכים , ( משםט , < 3 * כרך כ"ח . חוברות Z- \ ניסן תשני , * ' אפריל , 1997 עמי . 475-474 מוצא על ידי תלמידי הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית , ירושלים 0 . כל הזכויות שמותת לאוניברסיטה העברית , ירושלים . עמי 157 חיים הי כהן " , כפייה דתית בישראל , " בתוך : אהרן ברק וחייס ברכזון ועורכים , ( ספר בועזון , תש"ס , כרך שגי , בגי סברה , עמי € > . 505-304 כל הזכויות שמורות לנבו הוצאה לאור , שריגים . עמי : 158 אליאנ שוחטמך '' , חקיקה דתית בחברה חילונית , " בתוך . מנחם הכהן ( עורך - c » mo , ( רבעון למחקר להגות ולתרבות יהודיה , על הלכה ומשפט ( ב , 1996 , ( עמ' C . 292 , 289 כל הזכויות שמורות למרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי , ירושלים . עמ' : 158 חיים דוד הלוי " , חקיקה דתית ' בתוך ו שמחה רז ( עורך , ( קובץ הציינוו ! הדתית , 1997 , עמ' € . 355-353 כל הזכויות שמורות להסתדרות המזרחי - הפועל המזרחי - המרכז העולמי , ירושלים , עט' : 159-158 ישעיהו ליכוביץ mi , תורה כמשפט למדינת ישראל , " בתוך ; יהדות , עס יהוד * ומדיבת ישראל , תשל"ו , עמ' : 0 , 199 , 194 כל בכויות שמורות להוצאת שוקו ירושלים ותל-אביב עמ' : 159 עגיוייגמן " , חקיקהדתית -בעד ונגד , " בתוך ; תחומיו ; תורה וזברה ו & דיגה : קובץ הלכתי , ז , תשמיץ , עמ £ 5 . 524-522 כל הזכויות שמורות להוצאת "צמת" צוותי מרע ותורה , אלוךשנות , בושעציוך . עמ' " ; 162 רווק הרבנות הראשיח , תש"ם , " 1980- ספר החוקים התש'ס , עמי € , 91-90 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ : 162 אביעד הכהן " , הרבנות הראשית לישראל . היבטים משפטיים , '' ברגוך : איתמר ורהפטיג { עורך ראשי , { הרבגית הראשית לישראל 'שבעים שנה לייסודה , תשס ^ נ , עמי , 190 גי " * כל הזכויות שמורות להוצאת היכל שלטה , ירושלים , עמ' : 163 יצחק אכגלרר " , מעמדה של מועצת הרבנות הראשית וסמכות הפיקוח של בג"צ , " בתוך ; א , גולדברג , א . פולונסקי ( עורכים , ( הפרקליט , כרך re חוברת אי , כסלו תשכי'ו - דצמבר , 1965 עמ' . 69 לשכת עורכי הדין בישראל בהשתתפות הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים it , כל הזכויות שמותת ללשכת עורכי הדין בישראל . עמ' . 164 בג"צ - 465 / 89 אילנה רסקיו נגד המועצה הדתית ירושלים ואחרים , בתוך ; פסקי-דיו של בית-המשפט העליון בישראל , כרך מד , חלק שני , תש"ן / תשנ"א , 1990 עמי . 682-681 , 677 יוצא לאור מטעם מת המשפט העליון , על ירי לשכת עורכי הדין בישראל V . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , עמי Tvn - 7203 / 00 tff : : 165-164 >) אביב אוסובל 1 סקי בע"מ נגד מועצת הרבנות הראשית ואחרלם , בתוך ^ פסק > דין של בית-הב > שפט העליון בישראל , כרך נו , חלק שני , תשס"ב / תשס"נ , 2002- עמ' 214-213 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדין כישראל K . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי 165 בג"צ 77 / 02 מעדני אביב אוסובלנסקי בע"מ וגד מועצת הרבנות הראשית ואחרים , בתוך ; פסקי-דין של בירנהמשפט העליון בישראל , כרך נו , חלק ששי , תשס"ב / תשסיע 2 סם , 2 עמ' . 249 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדין בישראל & . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל עמ' 167 בג"צ - 291 / 71 ראובן בילט ואחרים נגד הרב גורן , הרב הראשי לישראל , ואחרים , בתוך : פטקי-דין של ביתהמשפט העליון בישראל , כרך כט , ר 1 לק ראשון , תשל"ה / תשל"ו , 1975 עמ' . 104-102 , 100 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדין בישראל < C . כל הזכויות שמורות למדינת ישראלעמ' : 168-167 בני'צ - 732 / 84 יאיר צבו עד השר לענייני דתות ואחרים , בתוך ' פסק - > יין של בית-המשפט העליוו ב > ש > 0 כרך מ , חלק רביעי , תשמ"ו / תשם'יז , 1936 עט' . 152 , 145 יוצא לאור מטעם בית המשפט העליון , על ידי לשכת עורכי הדין בישראל C . כל רוכויות שמורות למדינת ישראל . עמי : 169 שלמה לורלץ , דברי הכנסת השנייה ) , מושב רביעי , [ ישיבה תקצ'יג , 16 . 05 1955 , עמ' ? . C , 1621 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עטי : 169 יוסף לפיד , דברי הכנסת החמש-עשרה } , מושב שני , ( ישיגה ל"י , 20 . 10 . 1999 , עם' ( 0 , 51 * כל הזכויות שמורות למדינת ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר