עמוד:268

עמי 89 תמר רותם " , בחור ישיבה גם רוצה ליהנות , " עיתון הארץ 0 . 24 , 1 . 04 , כל הזכויות שמורות לעיתון "הארץ" בע"מ . עמ' : 90 אריה ריין " , מה הוא פוסק 1 ? ; עיתון הארץ © . 16 . 5 . 05 , כל הזכויות שמורות לעיתון "הארץ" נע '' מ . עם' : 90 תמר רותם " , שומרים מרחק מהחילוניים גס באיגטתט , " עיתון ולאלץ I ; . 12 . 10 , 05 , כל הזכויות שמורות לעיתון " הארץ"בע"מ . ת עמי ל-אביב : 91 אביעזר . רכיצקי , הקץ המגולה ומדינת היהודים , 1993 . עמ' & . 209 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובר , עמ' : 95 העכודה שבל 1 סידור תטילות לימי החזל , לשבתות ולמועדי השנה , התשמ"ב . התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 0 כל הזכויות שמורות למתים- מועצת הרבנים המתקדמים בישראל , ירושלים , עמי . 96 עקרונות התנועה ליהדות מתקדמת £ > , כל הזכויות שמורות לתנועה הרפורמית . עמ' . 95 עקרונות התנועה ליהדות מסורתית 0 כל הזכויות שמורות לתנועה ליהדות מסורתית . עמ' : 100-99 במלאו " , ההלכה הללה לאיבוד , ' 1 בתוך = צחי מזומן ( עורך , [ דעות , גיליון , 6 טבת תש"ס , דצמבר , 1999 עמי € ) . 22 26- כל הזכויות שמורות להוצאת נאמני תורה ועבודה ו"תורה וציונות , " ירושלים . עמי הזכויות . 100 שמורות דורגולינקין להוצאת " , הלכה נאמני לימינו תורה " ועבודה , בתול ; ו " 3 חי תורה מזומן וציונות ועורך , ( , 11 ירושלים דעות , גיליון , 7 . ניסן תש"ס , אפריל , 2000 עמי € - 57-56 כל עמי ; 107 שלמה זלםן שרגאי , למפלגות דתיות במדינה - על שום מהי , " שנתון הצופה , תשי"ג , עטי רי-ריא ' 0 , כל הזכויות שמורות לעיתון הצופוז . עמי ; 107 אמונה אלון " , הנהגת המדינה תהיה יותר ויותר mm * ארץ אחרת , גיליון מס' , 24 חשוון תשסי'ה , עטי & 71 כל הזכויות שמורות . עמ' : 108 מצע מכלגת "מרצי' לקראת הבחירות לכנסת ה ? 8 . 012003 , 16- י ) כל הזכויות שמורות למפלגת "מרצי . עמי 109 י מצע מפלגת "שינויי' לקראת הבחירות לכנסת ה € . 28 . 01 . 2003 , 16- כל הזכויות שמורות למפלגת "שינוי . " עמ' 111-110 "תוצאות הבחירות לכנסת , " 2003-1949 על פי אתר האינטרנט של הכנסת : € > www . knessct . govjl כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , עמ' = 113 אליעזר דון-יחיא '' , מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית" בתוך : אלה נלפר ( עורכת , ( מנהיגות רוחנית בישראל - מוו שה ויעד , תשמיב , 1987 עמי , 120-119 המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו , רמת-גן על ירי הוצאת דביר , ירושלים , תלאכיב © . כל הזכויות שמורות למחבר , עמ' : 115 מצע מפלגת "מפד"ל' לקראת הבחירות לכנסת ה & . 16- כל הזכויות שמורות למפלגת "מפד"ל . " עמי ; 117-116 מנחם פרידמן ' , יהמפד"ל בתמורה -הרקע לירידתה האלקטורלית , " בתוך ; רן כספי ( עורך , ( מדינה , ממשל ויחסים גיגלאומיים , 2 X 19 , תשמ"ב , עט' © , 120 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש 1-0 מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמי 117 י אליעזר דון'יחיא ' , דתיות ועדתיות בפוליטיקה הישראלית -המפלגות הדתיות והבהירות לכנסת ה , " 12- בתוך : גבריאל שפר ואביבה בן-אז"ר ( עורבים ) מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים , 52 , עתה , 1990 עמי q . 19 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע " ש י"ל מאננס , האוניברסיטה העברית , ירושלים עמ' 118-117 אשר כהן וברוך זיסה מהשלמה להסלמה : השסע הדתי - החילונ > בפתח המאה העשרים ואחת , תשס"ג , 2003 עמ' € ) . 127 כל הזכויות שמורות להודאת שוקן ירושלים יתל-אביב עמ' : 119 יצחק מאיר לוין , נאומים , תשי"ב- , 1952 עמי © . 93-9 ? כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אל המקור , ירושלים . ברנוך עמ' : 120 עיוניק ; ישעיהו בתקומת ( ציארלס ישראל ] ליבמן " , 1993 , הצטרפות , כרך , 3 החרדים עמי 380 לקואליציה 387 המרכז הממשלתית למורשת P לאור ^^^ תגובתם © . כל למלחמת הזכויות יום שמורות הכיפורים למרכז , " למורשת , 1 mn-p אוניברסיטת /; n ? j-p בנגב , קריית שרה בוקר . עמ' ; 122 מצע מפלגת "יהדות התורה המאוחדת" לקראת הבחירות לכנסת ה r . 1996 > 14 כל הזכויות שמורות למפלגת " יהדות התורה המאוחדת . " עמי 124 עקרונות תנועת "ש"ס & . 1993 , " כל הזכויות שמורות לתנועת "ש"סי . עמי : 125 אשר כהן וכרוך זיסר , מהשלמה להסלמה : השסע הדתי-החילוני בפתח המאה העשו 0 > יאהת , 2003 j'wn , עטי ( 0 . 120 כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן ירושלים ותל-אביב . עמ' : 127-126 עות פלדמן ' , עורמים בצמיחת מפלגה חדשה : התאחדות הספרדים שומרי תורת ( תנועת ש"ס . " ( חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , מדעי המדינה , אוניברסיטת בר- אילן , תםוז , תשס"א , עסי £ ' ' . 293-279 כל הזכויות שמורות למחברת , עמ' 128-127 עלפי ; נרי הורוביץ , יש" ס והציונות ; ניתוח היסטורי , " כיוונים חדשים ; כתב עת לליגות וליהדות , גיליון מסי , 2 ניסן תש"ס - אפריל , 2000 עמי 30 7 , 60 כל הזכויות שמורות להסתדרות הציונית העולמית , ירושלים . עמ' : 138 יואב פלד " , חידה ושמה ש"ס' , בתוך ; יואב פלד ( עורך , ( ש"ס : אתגר הישראליות , 2001 , עמ' & , 55 , 58 כל הזכויות שמורות למשכל - הוצאה לאנר מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל-אביב , עמ' ; 132 אהרון קירשנבאום " , תורה ומדינה , בעניין מקומן של הדת , היהדות והציונות כרווקה המוצעת , " בתוך ; קנת גע ( עורך , ( עייני משפט - ביטאון הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב , כרך ט"ו , חוברת מסי , 1 התש'ין , 1990- עמ' © , 63 64- כל הזכויות שמורות להוצאת רמות , תל-אביב . עמ' ; 133 אהרון ברק " , חוקה , דת ומדינה , " בתוך : חיים הי כהן ויצחק זמיר , מנהר כתבים , כרך אי , 2000 , עמי . 113-112 נבו הוצאה לאור , שרעים 0 . י כל הזכויות שמורות למחבד . עמ' : 133 אהרון קירשנבארס " , תורה ומדינה : בעמיו מקומן של הדת , היהדות והציונות בחוקה המוצעת , ' בתוך ; קנת מן ( עורך , ( עיוג * משפט - ביטאון הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב , כרך ס"ו , חוברת מס' , 1 התש"ו , 1990 עמי € . 66 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות , תל אביב . עמ 134 ' "הוק-יסוד- חופש העיסוק / ' ספר החוקים , התשנ"ד , עמי 0 . 90 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי " , 154 חוק-יסוד לכבוד האדם וחירותו , " הצעות תיק , התשנ"ב , עמ 60 ט כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי pny ? lib לוי " , חוק יסור : 'כבור האדם וחתתו לאורה של המחשבה היהודית , " בתוך ^ שמחה רז ) , עורך ) קובץ האונות הדתית , וזשנ"ז , עמי € 55 כל הזכויות שמורות להוצאת הסתדרות חםזרחי המועל המזרחי - המרכז העולמי , ירזשליס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר