עמוד:267

עמי : 42 חיים דוד הלוי " , זכות אשר ? לבחור ולהבחר , " בתוך . תוווטין , י , תשמ"ט , עמי . 122-119 הו 3 את "צמת" - צוותי מדע ותורה , מש עציון . פורסם בהצו & ה , כ"ד באדר ב , תשמ'יט © . כל הזכויות שמורות לעיתוך הצופה . בישראל עמ' , . 45 בג כרך 'יצ ט 62 'יז 262 / , תשכ - ישראל "ב-תשכ פרץ "ג , ואחרים , 1962 עמי נגד 2105 המועצה 2107- המקומית . יוצא לאור כפר מטעם -שמריהו בית , בתוך המשפט : פסק העליון - > דיןשל , על ידי בית לשכת המשפט עוריי העלי הדין ;* בישראל C . כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . בישראל עמי 47-45 , ברן : בג ם "צ "ח 257 / 12 ) 39 , תשנ ' - ע יד ' / תשני הופמן 'ה- ואחרים , 1994 עמי נגד 29 הממונה ג 343-542 , על , הכותל 355 , 350 המערבי 357 , , 356 . בתוך . יוצא ; פסקי לאור -די { מטעם של בית בית -חמשפט הטשפס העליון העליון , על ידי לשכת עורכי הדין בישראל V כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי 49 צבי בהמון " , חופש הדת והמצפון במדינת ישראל / ' בתוך ; זאב צלטנר וברוך ברכה ( עורכים , ( עיוני משפט , כרך ג , ' תל חוברת -אביב מסי 2 . , תשל'ג , 1973 תשל"ד , 1974 עמי 0 . 407 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אניב , הפקולטה למשפטים , ? גטי 49 בנימין בויברגר " , דת , מדינר וחירויות האזרח בישראל , " בתוך : בנימין נויברגר , דת ודמוקרטיה בישראל . 1997 , עטי ? V . 30 כל הזכויות שמורות למכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים , עטי . 52 שלומית לוי , רונה לוינסוך , אליהוא כ"ץ , יהודים ישראלים : דיוקו - אמונות , שמירת מסוית וערכים של יהודים כישראל , 2002 , 2000 עמי , 50 לוח . 2 . 10 נ & כל הזכויות שמורות למרכז גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים עמי ; 53 שלומית לוי , חנה לוינסון , אליהוא בייץ , יהודים ישראלים : דיוקן - אמונות , שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל , 2002 , 2000 תמצית , עמי n . 4 בל הזכויות שמורות למרכז גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים . עמ' : 54 ידידיה יצהקי , כראש גלוי - עיקרים של יזיוני > ת יהודית , 2000 , ע . 16-14 ' 0 י & כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ולוםורה -ביתו מוציאים לאור . עמי - 55 יעל ויולי ) תמיר " , מהפכה ומסורתי , ' בתוך ; רדי צוקר , אנו וליהודים החילונים - מהי זהוו * יהודית חילונית , 1999 , ? עמי . 177-175 משכל הוצאה לאור - מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל'אביב * . ז 1 בל הזכויות שמורות למחברת . עם' ; 56 מנחם בן " , אלהים הוא חילוני , " בתוך דדי צוקר , אנו היהודים החילונים י מהי זהזתיהוד > ת חילוגית , 1999 , ! עמי , 53-51 , * 6 משכל הוצאה לאור -מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל -אביב . , % כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ס . עמ' : 56 עמוס עוז , פה ישס באדץ-לשראל בסתיו , 1981 , 1982 עמי . 108 הוצאת עם עובד & . כל הזכויות שמורות למחבר ולכתר הוצאה לאור , ירושלים . עמי 57 י יוסף דן " , החרדיות המשתררת ? תוצר של ישראל החילונית , " בתוך . י מצה דרורי-פרמן ( עורכת , ( אלפיים , כתב עת רב תחומי לעיון , חגות וספרות , קובץ , 1997 , 15 עמ' . 237 הוצאת ספרים עם עובד , תל-אביב . י € כל הזכויות שמורות למתבר , עמי ; 59-58 רות קלררון " , על תלמוד תורת , ' בתוך ^ כי 3 ה דרורי-פרמן ( עורכת , [ אלפ"ס , כתב עת רב -תחומי לעירך , הגות וספרות , קובץ , 1999 , 18 עמ' . 163 , 161 הוצאת ספרים עם עובד , תל'אמב CO . כל הזכויות שמורות למהברת . עמי : 59 יונלשרלו " , התורה אינה טקסט , " עיתון האיץ 0 . 25 . 6 . 1997 , בל הזכויות שמורות למחבר . עמי '' = 60 תחושת השייכות של העולים לחברה הישראלית , " עלפי אתר האינטרנט של הכנס ת / ם רכז מחקר מידע € , ( 25 . 6 . 03 ) כל הזכויות שמורות למדינת ישראלי עמי : 61-60 שלומית לוי , חנה לוינסון , אליהוא כ"ץ , יהודים ישראלים ? דיוקן - אמונ 1 ת , שמירת מסורת וערכים שליהודים בישראל 02 , 2000 ס , 2 נספח ב , 1 ב , 15 ב 0 . 16 כל הזכויות שמורות למרכ * גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , עמ' ; 63 שלומית לוי , חנה לוינסוו , אליהוא כ"ץ , יולוד * מ ישראלים : דיוקן - אמונות , שמירת מקזורת וערכים של * הוד > ם בישראל , 2002 , 2000 לוח , 3 , 4 עמ' , 63 לוח ג 3 . עמי C . 61 כל הזכויות שמורות למרכז גוטמו , הםכוו הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים . עמ' 64 שלומית לוי , חנה לוינסון , אליהוא כ"ץ , יהידימ ישראלים : דייקו י אמונות , שמירת מ ^ יית ועיכים של יהודים בישראל , 2002 , 2000 לוח , 3 . 1 עמי 0 , 56 כל הזכויות שמורות למרכז גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים עמ' 65 יעקכ לוי "' , המסורתיים - ' זן הולך ונעלם , " בתוך מ * מד , כסלו'טבת תשנ"ז , דצמבר , 1996 גיליון , 8 עמ' U . 25-24 כל הזכויות שמורות לתנועת מימד . עמ' ; 68 משח צבי וריה " , היהדות הדתית במדינה , " בתוך : ראובן האס ( עורך , ( ישראל במדינתו , התשנ"ח © , כל הזכויות שמורות למרכז נריח , קריוו מלאכי . עמ' ; 68 יוסף דב הלו * סולובייצייק '' , אוזר ישראל בגבורה , " בתוך : יצחק אלפסי וגאולה כת'יהודה ( עורכים , ( יובל ולמאה של המזרחי , בתוך : יוסף אליהו הלוי מובשוביץ ( עורך , ( סיני-ירו ^ וןלתויה ולמדעי היהדות , כרכים קכט קל , תשס"ב , עמ' קנד -י כל הזכויות שמורות למוסר הרב קוק , ירושלים . עמ' . 69 אכיעזר רביצקי " , הנהגר ; דתית בחברה בת זמננו , ' בתוך ; כלביא יקום : עיין מחחיש בעקגות ולציונות הדתית והאורתודוקסיה המודרנית , 2000 , עמי ^ . 240 כל הזכויות שמורות למודן הוצאה לאור . עמ' ? . 70 אביעור רביצקי , הקץ המגולה ומדינת היהודים , 1993 , עמי . 1 B 9 וי ; כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עס עובד , תל-אביב . עמ' : Ct אשר כהן '' , הכיפה הסרוכה ומה שמאחוריה , " אקדמות , גיליון , 15 חשוך , תשס"ח , 2004- עמי © 24-23 כל הזכויות שמורות לבית מורשה בירושלים . עמי 78-77 ; המר רוס " , תהליך בלתי הפיך , " בתוך ; חנה עמית "נשים בחזית , " בתול : וזכה עמית ( עורכת ) מימד ראשון , גיליון , 15 דצמבר . 1998 עמי V . 21 כל תזכורת שמורות לתנועת טימד . עמי = 73 משה הלינבר '' , התנועה הציונית הדתית בפתח המאה ה - 21- בין גסיסה לבין תחייה אפשרית , " אקדמות , י , ' תשס"א , עמ' & . 31-30 כל הזכויות שמורות לבית מורשה בירושלים . עמי ; 78 ידידיה שטרן " , עושר שמור לבעליו לרעתו : על מקומס של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית , " בתוך ; גיצה דתרי-פרםן [ עורכת , [ אלפיים , כתב עת רב-תהומי לעיון , הגות וספרות , קובץ , 2002 , 21 עמי . 209 הוצאת ספרים עס עובד , תלאביב € . כל הזכויות שמורות למחבר . עמי . B 0 יצחק מאיר לוין , בתוך : מנחם פרידמן " , מדינת ישראל כדילמה דתית , " בתוך : אהוביה מלכץ [ עורך , ( אלפיים , כתב עת רב-תחומי לעיון , הגות וספרות , קובץ , 1990 , 3 עמ' 47 הוצ ^ ת ספרים עס עובר , תל-אניב i ? . כל הזכויות שמורות למחבר . עטי : 81-80 שמואל יעקובוניץ " , העמדה החרדית , " תשס"א . 1991- מתוך נייר עמדה שהוכן עבור המרכז העולמי של המזרחי . € כל הזכויות שמורות ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר