עמוד:266

מקורות וזכויות אנו © ודיס לאגשיס וימוסדות אשר נתגו לנו את ישותם להשתמש בתמצות , באיורים 1 , טסמכ > ם ; בקטעים ובשיריס , ת this book . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material 1 מסמכים , קטעים ושירים ? עמי הזכויות 19 זרח שמורות ורהפטיג למדינת , דברי ישראל הכנסת . השישית , כרך , 46 חוכרת כ"ב { מושב שני , ( ישיבה ק'ס 1 * , מארס , 1967 עמ' *? יגש • עמי : 19 גיל הראבן " , בולשביזם דתי , " עיתון מעריב C ? . 6 . 3 . 03 , כל הזכויות שמורות לעיתון מעריב , עמ' 20 אשר מעוז " , וזרויות ובתי הריו , " שנתון המשפט העברי , כרך WVD , תש"ן-תשנ"א , עמ' € . 314-313 כל הזכויות שמורות למכון לחקר המשפט העברי , ירושלים . עמי : 21-20 שלמה גורן " , לבעיות דת ומדעת , " בתוך יוסף ואברהם תירוש [ עורכים , ( הציוגות הדתית והמדינה - קובץ מאמרים לשלושים שנות המדינה , 1978 , עט' 39-137 נ 1 , כל הזכויות שמורות להסתדרות הציונית העולמית , המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים כגולה , ירושלים . ? עמי : 21 ישעיהו ליבוביץ , יתדות , עם יהודי ומדינרנ ישראל £ . 157-155 or , 1979 , כל הזכויות שמורות להוצאת שוקו > רושליס ותל-אביב . עמי : 22-21 אל > ע 1 ר שכיר " , ישראל-ימדעה יהודית או 'מדעת העם היהודי " ? בתוך : הציונות שאתרי הציונות , 1996 , עמי : 0 . 117-116 כל הזכויות שמורות להודאת הספריה הציונית , ירושלים . עמ' 22 תמר הרטן ואפרים יער'יוכטמך ( עורכים , ( יחסי דתיים-היל 1 » יים בישראל - השלכות הביתיות ופוליטיות , 1998 , טבלה , 4 עמי Czi כל הזכויות שמורות למרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום , אוניברסיטת תל-אביכ , תל-אביב . עמי . 29 בנימין נויברגר , דוג ודמוקרטיה בישראל , 1997 , עמי , 18 ז ! , ל £ כל הזכויות שמורות למכון פלורסהיימר למחקרי מדעיות , ירושלים . עמי . 19 ישראל ( עמנואל ] יעקובוביץ , משנת השי י ילקוט כתבים שהתפרסמו בלשון הקודש , 1997 , עמי © . 250-249 כל הזכויות שמורות להוצאת מוסד הרב קוק , ירושלים . ? עמ' : 30-29 זאבפלק " , דת ודטוקראטלה / ' מתוך סימפוזיון במערכת , בתוך . פתיוים - רבעון למהשבת היהדות , גיליון ד , { 26 ) אלול תשל"ג , ספטמבר , 1973 עמי , 33-31 כתב העת יצא לאור בסיוע קח אסקו נ : ע"מ , ירושלים , £ כל הזכויות שמורות עמי 30 ; יוכל שרלו " , דרך ארץ וטבעיות החיים-על יחסה של היהדות לערכי הדמוקרטיה / ' בתוך . עמיחי ברהולץ ( עורך , ( דרך ארץ , דת ומדינה י אסופת מאמרים והרצאות בנושא יהדות , שלטץ ועונים דמוקרטיים , 2001 , עמ' & . 39 , 21 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך , מחלקת הפרסומים , ירושלים , ? עמ' 33-3 : ; שמעון פררבוש , משפט המלוכה בישראל , 1952 , עמ' ft . 35-32 , 28-26 נל הזכויות שמורות לתוצאת מוסד הרב קוק , ירושלים , עמי . JS יואל ^ נון " , משטר דמוקרטי על פי התורה , " בתוך : דרך ארץ , דת ומדינה - אסו 0 ת מאמרים והרצאות בנושא יהדות , שלטון ועו'כים ז מ > קרטי . 2001 , 0 * עמ' ££ . 321 , 312 , 305 כל הזכויות שמורות למשרד החיכוך , מחלקת הפרסומים , ירושלים , עמי - . JJ חיים דוד הלוי , עשה ^ ך רג , חלק שלישי , עמי רפח-רפט . הוועדה להוצאת כתבי הגרח"ד הלוי , תשל"ח-תשל"ט , תל אכי V : 1 כל הוכויות שמורות למחבר . עמ' 34 אביעזר רביצקי " , ערכי יהדות ודמוקרטיה כזיכרון ההיסטורי , " בתוך . יהדות ודמיקרטלה ' מתלוקת ואהז ות . הכינוס השנתי תשנ"ו , עמי . 19-15 המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ . י £ כל הזכויות שמורות להוצאת מכללת ליפשיץ , ירושלים . עטי- 35 ; רות נביזון " , מדינה יהודית ודמוקרטית » הות פוליטית , אידיאולוגיה ומשפט , " בתוך . דפנה ברק-ארז ( עורכת , ( עיוני משפט , כרך י"ט , חובות מסי , 3 התשני'ה , 1995 עמי 0 . 653-652 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות , אוניברסיטת תל-אביב . תל-אביב , עמי 136 אהרון ברק ' , המהפכה החוקתית ו זכויות יסוד מוגנות , " בתוך ; יצחק זמיר ? עורך , ( משפט וממשל , כרך א - חוברת אב תשג"ב , אוגוסט , 1592 עמי V . 31-30 כל הומיות שמורות לאוניברסיטת חיפה , הפקולטה למשפטים , יזיפה . עמי : 36 אסא כשר > ' , טדינה יהודית ודמוקרטית - סקיצה פילוסופית , " בתוך ; רוו ! איש - ארבעה שערים , 2000 , עמי ' C ? , 24-25 בל הזכויות שמורות להוצאת עם עובד , תל-אביב , עטי : 58-37 יצחק אייזיק הלוי הרצוג " , המדינה וחוקתה , " בתוך- פנחס צמיר-וולםן ( עורד , < בעי ^ ת המדינה בישראל , ו ירושללס-תל-אניב , ניסן תש'יט , כרך ג' חוברת ז-יב , עמי , 13 , 10-9 יבגה-קובץ אקדמי דתי . יוצא לאור עי ידי ברית סטודנטים דתיים ייבנה '' וארגון האקדמאים הדתיים בארץ . עמי = 38 בן ציון מאיר חי עוזיאל " , תגובה לספר על החוקה , בתוך י מרן הגאון , תחוקה לישראל על-פי התורה , 1969 , כרך א , ' עמי 'O . zw כל הזכויות שמורות למוסד הרב קוק , ירושלים , יד הרב הרצוג , ירושלים . עמי = 38 שלמה זלמן שרגאי " , דברים לבירורה של הציתות הדתית , " ירודים , תשמ"ב , עמ CO . 15-14 כל הזכויות שמורות למחבר . עמי 19 חיים נבון " , מי מפחד ממדינת הלכה , "' מקור ראשןן באינטרנט , 15 , 4 . 05 , דיוקו (< - . 22-16 כל הזכויות שמורות למחבר ולמקור ראשון י עיתון ישראלי לאומי ? h ttp : // vyww ? makormhonrcojl . עמ י ם אברהס יצחק הכהן קוק " , על בחירת נשים / בתוך מאמרי הראיה : קובץ מאמרים , ירושלים , תשי'ם , ע C . 193 , 189 ' 0 בל הזכויות שמורות לקרן ע"ש גולדה כ"ץ ע"ה , מיוסרם של מרדכי ועריגה י"ץ הי"ו ממקסיקו , ירושלים . ? עמי ; 41 בןיצלון מאיר חי עזיאל " , השתתפות האשת בבחירות למוסדות הצבור , " בתוך ; עזרא ברנע וחיים רפאל עטיה [ עורכים , [ משפטי עזיאל , רולק שלישי - השן משפט , תש"ס , עמ' לד , לה-ל c . ( כל הזכו ^ ת שמורות לוועד להוצאת כתבי מרן , ירושלים ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר