עמוד:251

מגוון דעות הנהגת נישואין אזרחיים . 1 פנחס שיפמן , מי מפחד מנישואים אזרחיים ? הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל , 1995 מן הראוי לבחון , אפוא , הצעה רדיקלית יותר . הצעה זו קובעת מודל , לפיו דין הנישואין והגירושין הוא דין אחד , דהיינו דין אזרחי . ניתנת אמנם לאדם בחירה בין טכס אזרחי לבין טכס דתי , אך עליו לעמוד תחילה בדרישות האזרחיות המוקדמות לשם קבלת רשיון אזרחי לנישואין , ורק לאחר קבלת הרשיון יוכל לערוך טכס כרצונו . אולם הדרך היחידה לצאת מן הנישואין תהיה הדרך האזרחית . לפי מודל זה אין למנוע מאדם גירושין אזרחיים , הגם שנישואיו נערכו בטקס דתי . למודל זה , אשר נהוג בארה"ב , מספר היבטים חשובים ... ראשית , יש לציין שאין להציג לפי מודל זה נישואין אזרחיים כאלטרנטיבה בת-תחרות לנישואין הדתיים . הנישואין האזרחיים מבטאים את תפיסת המדינה לגבי הסדר האזרחי התקין , תוך הפרדה בין הממד האזרחי לבין הממד הדתי ... אין המדינה מתערבת בתוכנו של הדין הדתי ... ומבחינתה של המדינה די לה שנערך טכס על ידי אדם מורשה כחוק . ברור מאליו שלפי הסדר זה אין המדינה רואה עצמה מוסמכת לפסוק בשאלות דתיות , או להפעיל לחץ על הרשויות הדתיות לנהוג בדרך זו או אחרת ... ( עמ' ( 52 הסיבה הראשית , המוצהרת להעדפת המודל הקודם [ שבו נישואין וגירושין אזרחיים הם אפשרות בחירה ] היא הטענה שבכך נמנע פילוג העם . אין צריך לומר שאם תורשה אישה שנישאה כדת משה וישראל להתגרש אזרחית ולהינשא לגבר אחר ללא גט , ילדיה מן הגבר השני יהיו בחזקת ממזרים ... אבל נניח שאמנם נוצרת בעיה דתית חמורה כתוצאה ממתן האפשרות לאישה נשואה כדת להתגרש כחוק . משפט המדינה איננו מתיימר להתיר את קשר הנישואין הדתי . הוא מתמקד בממד האזרחי ... משמעותם של הגירושין האזרחיים מצטמצמת להתרת הקשר האזרחי , ואין המדינה מתיימרת להתיר את תוקפם הדתי . ... בית משפט ישראלי אשר יוציא פסק-גירושין אזרחי ישאיר את ההחלטה אם להינשא מחדש ללא גט בידי הצדדים עצמם ... מצד שני , אין צריך לומר שמתן גירושים אזרחיים איננו פותר את הבעיה הדתית שבה נתונה האישה , ככל שהיא רואה את עצמה מחויבת לנהוג לפי הליכות הדת , והאפשרות שמצוקתה הדתית תנוצל לשם סחיטה כלל איננה נעלמת רק על ידי כך שמשפט המדינה מציע לה גירושין אזרחיים . דבר זה מביא אותי למחשבה שאמנם הבעיה האמיתית , היסודית , היא בעיה דתית מובהקת . שערי הגירושין עלולים להיות חסומים בפני הצדדים ... גם אם הדין החילוני יתיימר לפתוח בפניה את השער לרווחה . כל זאת אם השקפתם הדתית מונעת מהם להינשא מחדש ללא גט דתי ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר