עמוד:213

מתוך חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם , התשס"ב * 2002- . 2 [ ... ] לבקשת מיועד לשירות ביטחון , רשאי השר [ שר הביטחון ] לדחות בצו , את מועד התייצבותו לרישום , לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון ( להלן-צו דחיית שירות ) אם התמלאו בו כל אלה : ( 1 ) הוא לומד בישיבה באופן סדיר , בהיקף שלא יפחת מארבעים וחמש שעות בשבוע , למעט בתקופות חופשה שקבע השר ; ( 2 ) הוא אינו עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו בישיבה ; ( 3 ) הוא הצהיר ... כי מתקיימים בו התנאים בפסקאות ( 1 ) ו ( 4 ) ;( 2 ) - ראש הישיבה שבה הוא לומד - אישר בכתב כי מתקיים בו התנאי שבפסקה . 3 ... ( 1 ) ( א ) צו דחיית שירות יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה אחת . ( ב ) השר רשאי לחזור ולתת צו דחיית שירות כאמור בסעיף קטן ( א ) ובלבד שהתצהיר והאישור לפי סעיף ( 3 ) 2 ו ( 4 ) - יינתנו מחדש עובר למתן כל צו . [ ... ] ( א ) מיועד לשירות ביטחון , שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות , ומלאו לו . 5 22 שנים , ולא מתקיימים בו עוד התנאים שבסעיף , 2 רשאי השר לדחות בצו את מועד התייצבותו לרישום , לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון , לתקופה שלא תעלה על שנה אחת . ( ב ) לא יינתן צו לפי סעיף זה למיועד לשירות ביטחון יותר מפעם אחת . ( ג ) על צו לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 3 ( ג ) בשינויים המחויבים . ( ד ) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכות השר לתת צו דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון ששבו והתקיימו בו התנאים שבסעיף . 2 . 16 [ ... ] ( א ) חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו . ( ב ) הכנסת רשאית , בהחלטה , להאריך את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות ... מדברי הכנסת מתוך הדיון בחוק טל . 1 זבולון אורלב ( מפד"ל , ( דברי הכנסת ה , 15- מושב רביעי , ישיבה של"ד , 23 . 7 . 2002 ... חוק טל הוא חוק קשה מאוד לציונות הדתית , מפני שאנשי הציונות הדתית שרואים במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו , מדינה שיש לה משמעות בחיים היהודיים והדתיים , רואים מצווה לשרת את המדינה בכל התחומים , וביניהם גם בשירות הצבאי . עבורנו לשרת בצה"ל זו לא חובה סתמית שהמדינה החילה או כופה על אזרחיה . עבורנו שירות בצה"ל הא גם מילוי מצווה ... ברור שכיהודים שומרי תורה ומצוות אנחנו רואים בראש ובראשונה את ערך לימוד התורה ואנחנו מחנכים את עצמנו ואת בנינו להיות ספונים בבית-המדרש , ללמוד תורה ... * ספר החוקים תשס"ב , עמ' . 524-521 החוק התקבל בכנסת ביום י"ד באב תשס"ב , . 23 . 7 . 2004

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר