עמוד:134

חוק-יסוד : חופש העיסוק . 1 זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . . 2 חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 3 כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק , מקצוע או משלח יד . . 4 אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש , או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו . . 5 כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב . . 6 אין בכוחן של תקנות-שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה , להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים . . 7 אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת . . 8 הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף , 4 אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש , שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה ... מתוך : ספר החוקים התשנ"ד חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו . 1 זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם בקדושת חייו ובהיותו בןחורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . 1 א . חוק-יסוד זה , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו , כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 2 אין פוגעים בחייו , בגופו , או בכבודו של אדם באשר הוא אדם . . 3 אין פוגעים בקניינו של אדם . . 8 [ ... ] אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו . . 10 [ ... ] אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד . מתוך : הצעות חוק , התשנ"ב בקרב חברי הכנסת הייתה מחלוקת על משמעותם החוקתית של חוקי היסוד החדשים . חברי כנסת ליברלים טענו , כי לא מדובר בחוקה , שכן כמה מזכויות האדם הבסיסיות - כמו חופש הדת והחופש מדת , אינן מוזכרות בחוקים במפורש , אלא תלויות בפרשנות משפטית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר