עמוד:49

מגוון דעות האם קיים חופש מדת במדינת ישראל ? 1 . 1 צבי ברנזון , " חופש הדת והמצפון במדינת ישראל , " עיוני משפט כרך ג , חוברת , 2 תשל"ג , 1973 תשל"ד , 1974 אוניברסיטת תל-אביב , עמ' 413-404 ... חופש זה מדת קיים הלכה למעשה במידה מלאה . אין כופים אדם בארץ בשום צורה שהיא להשתייך לדת כלשהי או להחזיק באמונה זו או אחרת ואין מונעים ממנו מלכפור במצוות הדת , של כל דת , ולהכריז על כך בראש חוצות בלי לשאת בתוצאה עונשית או אזרחית . אדם המכריז על עצמו כבן בלי דת גם רשאי להופיע בתור שכזה במירשם התושבים , אם כי אין בכך כדי לקבוע מבחינה משפטית את מעמדו האישי ... כפייה דתית ... לפי הפירוש שניתן למושג זה על-ידי בתי-המשפט בארץ , הוא מוגבל לכפיית אדם לעבור על מצוות הדת ואיסוריה , אבל אינו כולל כפיית מעשים שאינם כלולים באיסורי הדת , או הימנעות ממעשים שהדת רק מתירה אותם . ( עמ' ( 407 . 2 בנימין נויברגר , " דת , מדינה וחירויות האזרח בישראל , " דת ודמוקרטיה בישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים , יולי 1997 הבעיה מתמצה בהבחנה בין חופש הדת הקיים בישראל לחופש מדת שאינו מצוי בה . על פי החוק , כל אזרחי ישראל כפופים לסמכותו של הממסד הדתי בענייני נישואין וגירושין , מצב העומד בסתירה לדגם הליברלי ולהצהרה העולמית של זכויות האדם ... כפיית עקרונות הלכתיים , גם אם הדבר נעשה באמצעות חוקי מדינה שהתקבלו בכנסת כדת וכדין , היא בעייתית מנקודת ראות דמוקרטית ... אי-קיומה של חלופה אזרחית לנישואין דתיים היא חריגה צורמת מהנהוג בעולם הליברלי-דמוקרטי ... ( עמ' ( 30 1 צבי ברנזון ( 2001-1907 ) היה שופט בית המשפט העליון ונודע כאחד ממניחי היסוד בתחום המשפט המנהלי ודיני עבודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר