עמוד:38

המדינה היהודית - במסגרת התורה ובהתחשבות מספקת עם המציאות האקטואלית - תהא בהכרח לא תיאוקראטית כולה ולא דימוקראטית כולה , במובן המודרני ... אלא תיאוקראטית-דימוקראטית ; ההפרדה בין הדת לבין המדינה אסורה בהחלט , אבל ההרכבה הזאת טעונה עיון עמוק וטיפול וטיפוח רב מצד חכמי התורה . ( עמ' ( 13 . 2 בן-ציון מאיר חי עוזיאל , " תגובה לספר על החוקה * , " נספח יד , בתוך תחוקה לישראל על-פי התורה , כרך א , מוסד הרב קוק , יד הרב הרצוג ירושלים , תשמ"ט , עמ' 249-244 ... שלא הרי ישראל ככל העמים שהדת והמדינה חלוקים זה מזה ואינם יכולים לדור בכפיפה אחת . וכל מקום שהממשלה היא תיאוקרטית אינה דמוקרטית ... אולם בישראל , אעפ"י שהמלך הוא נבחר ומתמנה על פי נביא וסנהדרין או סנהדרין לבד , ובכל זאת הוא נבחר גם מהקהל כולו ... המלך בישראל הוא מצוה להיות דמוקראטי אוהב העם ונשמע לדעת העם ... וכל איש ישר ... יבין ויודה שאין לך דמוקרטיה גדולה מזאת ... זאת היא צורתה של מדינת ישראל שהיא מאחדת בתוכה את התורה והמדינה באחדות בלתי נפרדת כאחדות הנשמה שבגוף . ( עמ' ( 244 1 . 3 שלמה זלמן שרגאי , " דברים לבירורה של הציונות הדתית , " ירושלים , תשמ"ב " מדינת התורה" - פרושה לעשות את התורה שלנו מחדש , לתורת חיים של האומה הישראלית . תורת-חיים שכל חיינו הם חיי תורה - תוכל להיות רק בארצנו , איפוא שאנו נהיה לעם-חי . בגולה , התורה שומרת אותנו שלא נטמע ... אבל לא היינו לעם חי אשר גורלו וחוקיחייו בידו ... שמרנו על התורה וגם קיימנו מצוותיה , והיא שמרה עלינו וקיימה אותנו , אבל לא סדרנו את חיינו היום יומיים , לפי תורת-חיים זו ... היא היתה תורת היחיד מישראל ... ולא של האומה הישראלית כחטיבה אחת ... מדינת התורה ... כוללת דוגמה של אומה-חברה מסודרת , הפותרת את כל השאלות של החברה לאורה של התורה ... מדינת התורה מכריזה : חוקי החיים של האומה לכל פרטיהם למעשה , הם חוקי התורה . והיא המדינה ... שוקדת על הגשמת החוקים והיסודות האלה על ידי מוסדותיה המחוקקים והמשפטיים . ברם , קיומם בחיים של חוקים אלה , חוקי החברה , לא נשיג על-ידי אמצעים חוקיים ומשפטיים לשמירתם אלא , על-ידי הכשרת הלבבות והנפשות שיקבלו על עצמם ויקיימו מרצונם הטוב ... ( עמ' ( 15-14 1 שלמה זלמן שרגאי ( 1995-1899 ) היה מראשי הפועל המזרחי וראש מחלקת העלייה של הנהלת הסוכנות היהודית . פרסם ספרים ומאמרים העוסקים במשנת " תורה ועבודה . " * ספר ששלח הרב הרצוג ערב הקמת המדינה לכמה רבנים , כדי לשמוע את חוות דעתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר