עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 5 ........................................................................................ שער א - דת ומדינה - הילכו שתיהן יחדיו ? 7 מבוא : מורכבות היחסים בין שלטון מדיני לשלטון דתי 8 .......... פרק : 1 היחסים בין דת למדינה בעולם ובישראל 9 .............. דגמים שונים של יחסי דת ומדינה 10 ................................ דגם התיאוקרטיה 10 ........................................................ דגם הכנסייה הרשמית 11 ................................................ דגם הכנסייה הנתמכת 12 ................................................ דגם העדות המוכרות 12 .................................................. דגם ההפרדה בין דת למדינה 13 ..................................... דגם החילוניות האבסולוטית 16 ...................................... יחסי דת ומדינה - " הדגם הישראלי 18 ............................ " הוויכוח על הפרדת הדת מהמדינה 18 ............................. הזיקה בין הדת לבין התרבות הלאומית - " הדת האזרחית הישראלית 22 ................................................. " פרק : 2 בין יהדות לדמוקרטיה 25 ....................................... היחס בין יהדות לדמוקרטיה - גישות שונות 26 ............... הדמוקרטיה כצורת משטר בהגות היהודית הדתית 30 .... בין יהדות לדמוקרטיה במדינת ישראל 35 ......................... חזון מדינת התורה 37 .......................................................... חופש דת וחופש מדת במדינת ישראל 43 ........................... שער ב - החברה היהודית בישראל - שאלה של זהות 51 מבוא : המורכבות שבהגדרת הזהות היהודית 52 ............................ פרק : 3 הציבור החילוני 54 ................................................ זהותו של היהודי החילוני 54 .............................................. זהותם של העולים מברית-המועצות לשעבר 60 ............... פרק : 4 הציבור המסורתי 62 .............................................. זהותו של היהודי המסורתי 62 ............................................ פרק : 5 הציבור הדתי-לאומי 66 ......................................... זהותו של היהודי הדתי-לאומי 67 ...................................... ההזדהות עם מדינת ישראל 67 .......................................... ההתמודדות עם החילוניות 71 ........................................... ההתמודדות עם אתגרי המודרנה 74 ................................. פרק : 6 הציבור החרדי 79 .................................................. זהותו של היהודי החרדי 80 ................................................ היחס לציונות ולמדינת ישראל 80 ..................................... היחס לחברה החילונית 83 ................................................. ההתמודדות עם אתגרי המודרנה 86 ................................. פרק : 7 הציבור הרפורמי והציבור הקונסרבטיבי 92 ............... זהותו של היהודי הרפורמי 93 ............................................ זהותו של היהודי הקונסרבטיבי 97 ................................... מעמדן של התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית ומאבקן להכרה 101 ............................................................... שער ג - דת ומדינה במערכת הפוליטית 103 מבוא : השתקפות השסע הדתי-חילוני במערכת הפוליטית 104 ...... פרק : 8 ייצוגה של הדת במערכת הפוליטית 105 ..................... האם צריך מפלגות דתיות 106 ............................................ ? גוונים ותמורות במפלגות הדתיות 112 ................................ המפלגה הדתית-לאומית - המפד"ל 114 ............................. מפלגת אגודת ישראל - אגו"י 119 ....................................... התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש"ס 123 .................... שער ד - ייצוגה של הדת היהודית בחוק , במשפט ובמוסדות מדינת ישראל 129 מבוא : החוק והמשפט כאמצעים במאבק על דמותה של המדינה 130 .. פרק : 9 סוגיית החוקה 131 ................................................. המחלוקת על כינון החוקה 131 ............................................ חוקי היסוד החדשים ויחסי דת ומדינה 133 ...................... הניסיונות לגבש חוקה בהסכמה 137 ................................... פרק : 10 המשפט העברי וחוקי מדינת ישראל 141 .................... שילובו של המשפט העברי בחקיקת הכנסת ובפסיקה המשפטית 142 ........................................................................ חוק יסודות המשפט , התש"ם 145 .......................... 1980 - מעמדם של חוקי הכנסת ומערכת המשפט על-פי ההלכה 148 .............................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר